Kaçe Agolli

Emër Mbiemër
Kaçe Agolli
Data e emërimit fillestar
1996-08-23
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish-Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
03.07.2024 - Shkarkuar nga detyra me vendim përfundimtar të KPA.
10.09.2021 - 03.07.2024 - Gjyqtare e pezulluar ex lege nga detyra, për shkak të shkarkimit nga KPK. Në pritje të vendimit të KPA, pas ankimit të vendimit KPK nga subjekti i rivlerësimit.
23.08.1996 - 10.09.2021 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
25.04.1994 - 23.08.1996 - Ndihmës gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
31.01.1996 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr. 437, datë 10.9.2021, për shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit znj. Kaçe Agolli, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit Nr. 437, datë 10.9.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Kaçe Agolli.
- Vendim i KPA-së datë 03.07.2024 që ka vendosur: Lënien në fuqi të vendimit nr. 437, datë 10.09.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Kaçe Agolli.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2007 - 2009 - Vlerësuar "Mirë" (Vlerësim Periodik)
2005 - 2006 - Vlerësuar "Mirë" (Vlerësim Periodik)

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
CV
Shkarko CV Kaçe Agolli
Dokumenta te tjera
  1. Vendim i KPK-së Nr. 437, datë 10.9.2021, për shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit znj. Kaçe Agolli, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
  2. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit Nr. 437, datë 10.9.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Kaçe Agolli.
  3. Njoftim i KPA-së datë 18.11.2021 për rregjistrimin e çështjes Nr. 69/2021, datë 11.11.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Kaçe Agolli kundër vendimit Nr. 437, datë 10.09.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.
  4. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës i znj. Kaçe Agolli, në kuadër të ligjit Nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike".
  5. Skeda e pasurisë e znj. Kaçe Agolli, publikuar nga Reporter.al.
  6. Njoftim i KPA për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari i caktuar relator në çështjen (JR) Nr. 69/2021, datë 11.11.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Kaçe Agolli kundër vendimit Nr. 437, datë 10.09.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.
  7. Vendim i KPA-së datë 03.07.2024 që ka vendosur: Lënien në fuqi të vendimit nr. 437, datë 10.09.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Kaçe Agolli.
  8. Vendim i KLGJ-së nr. 97, datë 29.02.2024 “Për pezullimin e procedimit disiplinor nr. 1/2024, të filluar ndaj magjistrates, znj.{…}, me funksion gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë”.
  9. Njoftim i KLGJ-së për zhvillimin e mbledhjes datë 11.07.2024, ku ndër të tjera ka vendosur: Shfuqizimin e vendimit nr. 97, datë 29.02.2024 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për pezullimin e procedimit disiplinor nr. 1/2024, të filluar ndaj magjistrates znj. {…}, me funksion gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm {…}” dhe vijimin e shqyrtimit të tij.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,