Ornela Naqellari

Emër Mbiemër
Ornela Naqellari
Data e emërimit fillestar
2010-06-25
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë. (Referuar vendimit të KLGJ-së nr. 167, datë 05.05.2022 “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Tiranë).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
01.06.2022 - aktualisht - Gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë.
18.11.2016 - 01.06.2022 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë.
16.09.2016 - 01.06.2022 - Kryetare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë.
25.06.2010 - 22.02.2016 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Përmet.
07.01.2009 - 25.06.2010 - Stazh Profesional/ Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2009 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
05.07.2005 -Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 117, datë 21.03.2019, për subjektin e rivlerësimit znj. Ornela Naqellari, gjyqtare/ kryetare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 117, datë 21.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Ornela Naqellari.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Janar-Dhjetor 2014 - Vlerësuar "Shumë Mirë".

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
CV
Shkarko CV Ornela Naqellari
Dokumenta te tjera
  1. Vendim i KLGJ-së nr. 167, datë 05.05.2022 “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Tiranë të znj. {…}”.
  2. Vendim i KLGJ-së nr. 527, datë 10.11.2021 “Për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtares {..}, për vitin 2019”.
  3. Vendim i KLGJ-së nr. 526, datë 10.11.2021 “Për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtares {…}, me qëllim gradimi, për periudhën e vlerësimit 2013-2016”.
  4. Vendim i KLGJ-së nr.463, datë 19.10.2020 “Për kualifikimin e kandidates znj. {…} dhe vijimin e procedurave të emërimit në Gjykatën e Apelit Tiranë, për tre pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile dhe penale, të shpallura me vendimet nr. 181, nr. 183 dhe nr. 184, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.
  5. Njoftim për shtyp i Këshillit të Lartë Gjyqësor.
  6. Skeda e Pasurisë e znj. Ornela Naqellari, publikuar nga Reporter. al.
  7. Vendim i KPK-së nr. 117, datë 21.03.2019, për subjektin e rivlerësimit znj. Ornela Naqellari, gjyqtare/ kryetare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë.
  8. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 117, datë 21.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Ornela Naqellari.
  9. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës në kuadër të ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike", znj. Ornela Naqellari, gjyqtare.
  10. Lista e Gjyqtarëve pjesëmarrës në aktivitetet trajnuese të Shkollës së Magjistraturës prill – qershor 2020.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,