Regleta Panajoti

Emër Mbiemër
Regleta Panajoti
Data e emërimit fillestar
2005-05-13
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë (Ndryshuar Vendimi i konfirmimit të KPK-së nga KPA), Procesi i rivlerësimit është ndërprerë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2000 - 2020 gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë
1995 - 2000 ndihmës gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë
1994 - 1995 Juriste pranë INSIG sh.a Tiranë

• Znj. Regleta Panajoti aktualisht nuk e ushtron detyrën si gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
• Me anë të Vendimit të KPK-së nr.169 datë 26.09.2019 u vendos Konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlerësimit, Znj. Regleta Panajoti.
• Për këtë Vendim të KPK-së Komisioneri Publik Florian Ballhysa paraqiti Ankim në datën 18.9.2019.
• Si përfundim KPA në datën 30.07.2020 vendosi:
1. Prishjen e vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 169, datë 26.06.2019, për subjektin e rivlerësimit, znj. Regleta Panajoti.
2. Ndërprerjen e procesit të rivlerësimit kalimtar për subjektin e rivlerësimit, znj. Regleta Panajoti.
3. Ndalimin e emërimit të znj. Regleta Panajoti gjyqtare ose prokurore e çdo niveli, anëtare e Këshillit të Lartë Gjyqësor ose e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektore e Lartë e Drejtësisë ose Prokurore e Përgjithshme, për një periudhë 15-vjeçare.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
1990 -1994- Diplomuar Jurist, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës
Shtator 1993- Mars 1994- Përfituese e bursës së akorduar për studentë ekselentë me qëllim kryerjen e një pjese të studimeve në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Leidenit Hollandë. Fusha specifike e studimit: E drejta europiane e të drejtave të njeriut, Kriminilogjia
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
25 Shtator - 20 Tetor 2000- Kurse me temë "Problemet Menaxheriale dhe Gjykatat", "Tregu dhe Gjykatat", "Demokracia", "Të Drejtat e Njeriut dhe Gjykatat". Programi Danida mbi ligjin dhe Drejtësinë. Shkolla e Biznesit e Kopenhagenit, Kopenhagen, Danimarkë
10 - 14 Shtator 2001- Simpozium me temë "Ekzekuimi i të Drejtave të Pronësisë Intelektuale dhe Konfliktet Gjyqësore të Patentave ", Mynih Gjermani
17 - 24 Nëntor 2002- Trajnim "Regjistri i OJF-ve nga Gjykatat", INCE Budapest, Hungari
22 Tetor - 02 Nëntor 2007- Trajnim me temë "Ndërtimi i integritetit në Gjyqësor", Instituti CEELI, Pragë
07 - 16 Qershor 2017- Program trajnues me temë "Administrimi i Drejtësisë", organizuar në kuadër të projektit MATRA për shtetin e së Drejtës nga Komiteti Hollandez i Helsinkit, Leiden dhe Hagë, Hollandë
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 169 datë 26.06.2019 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Regleta Panajoti, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
- Ankim i Komisionerit Publik Florian BALLHYSA kundër vendimit nr.169, datë 26.6.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Regleta Panajoti
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Regleta Panajoti
Dokumenta te tjera
 1. Njoftim për shtyp i KPA-së datë 30/07/2020 për prishjen e vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr.169, datë 26.06.2019, për subjektin e rivlerësimit Regleta Panajoti.
 2. Vendim Nr. 19/2020 i KPA-së datë 30.07.2020 (Juridiksion rivlerësimi) për shqyrtimin e vendimit nr. 66 datë 28.09.2018 të KPK-së për subjektin e rivlerësimit Znj. Regleta Panajoti, me detyrë gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
 3. Kandidate për Gj. Kushtetuese: Regleta Panajoti - Pikëzimi i KED-së.
 4. Vendim i KPK-së Nr: 169 datë 26.06.2019 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Regleta Panajoti, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
 5. Njoftim Për Median Këshilli i Emërimeve në Drejtësi (KED), në datën 21.09.2019 ( Gjykata E Lartë, Zyra E Shtypit, Tiranë, 22.09.2019).
 6. Vendim i KED Nr.74 datë 24.07.2019 " Për lejimin e Kandidimit të znj. Regleta Panajoti në vendin vakant për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, shpallur nga Presidenti i Republikës në datën 07.02.2018.
 7. Vendim i KED Nr.75 datë 24.07.2019 " Për lejimin e Kandidimit të znj. Regleta Panajoti në vendin vakant për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, vakancë e parakohshme, shpallur nga Presidenti i Republikës në datën 07.02.2018.
 8. Vendim i KED Nr.127 datë 10.09.2019 " Për vlerësimin dhe pikëzimin e kandidaturës së Znj. Regleta Panajoti në vendin vakant për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, të shpallur nga Presidenti i Republikës në datën 07.02.2018.
 9. Formular Vetëdeklarimi i Znj. Regleta Panajoti datë 15.04.2016 për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike"
 10. Njoftim i KPA-së Postuar në : 25/06/2020 - Per zhvillimin më datë 25.06.2020, ora 10:00, të seancës gjyqësore publike për çështjen (JR) nr. 51/2019, datë 17.10.2019, që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 169, datë 26.06.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Regleta Panajoti.
 11. Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr.169, datë 26.6.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Regleta Panajoti
 12. Vendim i KED-së nr. 114 datë 07.08.2019 - Për miratimin e kalendarit te intervistave me kandidatet e lejuar për vendet vakante.
 13. Vendim i KED-së Nr.128 date 21.09.2019. - Për listën përfundimtare te renditjes se kandidateve për gjyqtar ne Gjykatën Kushtetuese, ne vendin vakant, vakance e plote, te shpallur nga Presidenti i Republikës ne datën 07.02.2018.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,