Albana Shtylla

Emër Mbiemër
Albana Shtylla
Data e emërimit fillestar
2014-10-04
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, Gjykata Kushtetuese, 17.06.2017
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- Kryetare e KPA, deri më datë 27.07.2023.
- Këshilltare ligjore në Kuvendin e Shqipërisë
- Drejtore e Drejtorisë Juridike dhe Integrimit në BE në Ministrinë e Punës dhe Çështjeve Sociale
- Drejtore e Drejtorisë së Hartimit të Legjislacionit dhe Oponencës në Drejtorinë e Kodifikimit në Ministrinë e Drejtësisë
- Drejtore e kabinetit të Avokatit të Popullit
- Anëtare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve
- Anëtare e Këshillit të Lartë të Drejtësisë
- Sekretare e Përgjithshme të Kuvendit të Shqipërisë
- Përfaqësuese e shtetit në Komitetin Ndërqeveritar të Këshillit të Evropës “Për Kartën Sociale Evropiane”, për një periudhë 7-vjeçare
- Pedagoge e jashtme dhe titullare lënde e “Së drejtës së punës” dhe “Së drejtës publike” në Shkollën e Magjistraturës dhe disa institucione të arsimit të lartë jopublik
Shënim: CV është marrë nga faqja zyrtare e KPA
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
1992- Diplomuar "Juriste" në Fakultetin e Drejtësisë, pranë Universitetit të Tiranës
2006- Marrja e diplomës “Master në Studime Evropiane” nga Universiteti i Tiranës
2012- Diplomuar në “Shkolla e Studimeve Politike” e Këshillit të Evropës
Punime Shkencore
Disertacion për gradën shkencore "Doktor" me temë: "E drejta Kushtetuese e ligjore për punë dhe mbrojtja shoqërore e saj, në Republikën e Shqipërisë në këndvështimin e të drejtës së Bashkimit Europian". Punuar nga: Albana SHTYLLA. Udhëheqës Shkencor: Prof. Dr. Kudret ÇELA. Tiranë, 2015
Kualifikime te veçanta
2015- Marrja e gradës “Doktor i Shkencave në të drejtën publike” në Fakultetin e Drejtësisë, pranë Universitetit të Tiranës
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,