Besnik Cengu

Emër Mbiemër
Besnik Cengu
Data e emërimit fillestar
2005-05-07
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish-prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
13.06.2023 - KPA ka vendosur: Ndërprerjen e procesit të rivlerësimit kalimtar për subjektin e rivlerësimit Besnik Cengu.
03.03.2023 - 13.06.2023 - Në pritje të vendimit të KPA pas ankimit të vendimit të KPK nga IKP.
07.05.2005 - 03.03.2023 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
15.02.2002 - 25.05.2005 - Oficer i Policisë Gjyqësore.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
04.06.1986 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 629, datë 3.3.2023, për subjektin e rivlerësimit z. Besnik Cengu, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
- Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 629, datë 3.3.2023, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Besnik Cengu.
- Vendim i KPA-së Nr. 23/2023 (JR) datë 13.06.2023; subjekti i rivlerësimit Besnik Cengu.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2016 - 31.12.2016 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik)
01.01.2015 - 31.12.2015 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik)
01.01.2014 - 31.12.2014 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik)

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,