Ardiana Bera

Emër Mbiemër
Ardiana Bera
Data e emërimit fillestar
1997-09-27
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkalles së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
01.04.2010 - Aktualisht - Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkalles së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
27.09.1997 - 01.04.2010 - Kryetare e Gjykatës së Shkalles së Parë Krujë.
27.09.1997 - 01.04.2010 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkalles së Parë Krujë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
03.09.1991 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vettingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 760, datë 26.04.2024, për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit znj. Ardiana Bera, gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
- Ankim i Komisionerit Publik datë 14.06.2024 kundër vendimit nr. 760, datë 26.4.2024, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, znj. Ardiana Bera.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2007 - 2009 - Vlerësuar "Shumë mirë"
2005 - 2006 - Vlerësuar "Shumë mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,