Rezultatet e Kërkimit

Admir Thanza

Vendim Nr. 10/2019 i KPA-së datë 18.04.2019 (Juridiksion rivlerësimi)

Për shqyrtimin e vendimit nr. 40 datë 17.07.2018 të KPK-së për subjektin e rivlerësimit z.Admir Thanza, gjyqtar pranë Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë

Njoftim i IKP-së datë 04.10.2018 për mosankimin e vendimit nr. 40, datë 17.07.2018, të KPK-së

Për subjektin e rivlerësimit z. Admir Thanza

Vendim i KPK-së Nr: 40 datë 17.07.2018

Subjekti i rivlerësimit: Z. Admir Thanza, gjyqtar pranë Gjykatës së Lartë.

Është vendosur shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit.

Njoftim i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit datë 17.07.2018

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 10.07.2018 për subjektin e rivlerësimit, z.Admir Thanza, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 17.07.2018 vendosi:
Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Admir Thanza, gjyqtar pranë Gjykatës së Lartë.