Rezultatet e Kërkimit

VKM Nr. 211, datë 31.3.2021

PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT PËR FINANCIMIN E SUPERVIZIMIT E TË KOLAUDIMIT TË OBJEKTEVE ARSIMORE DHE NJËSIVE TË BANIMIT NË NDËRTESA (PALLAT), NË BASHKINË KAMZË