Rezultatet e Kërkimit

VKM Nr. 213, datë 31.3.2021

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 775, DATË 30.9.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT NGA BASHKIA DURRËS, MIRATUAR NË BUXHETIN E VITIT 2020, PËR FINANCIMIN E HARTIMIT TË PROJEKTPREVENTIVIT DHE RIFORCIMIN E HIDROVORIT TË DURRËSIT”