Rezultatet e Kërkimit

VKM nr. 189 date 25.03.2021

Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të njësive individuale të banimit dhe njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në bashkitë Tiranë, Durrës dhe Vorë

Botuar ne Fletoren Zyrtare te Republikes se Shqiperise Nr. 50, Datë. 29/03/2021