Rezultatet e Kërkimit

VKM nr. 200 date 25.03.2021

Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të objekteve arsimore në bashkitë Mirditë dhe Kamzë, dhe caktimin e tyre si njësi zbatuese

Botuar ne Fletoren Zyrtare te Republikes se Shqiperise Nr. 50, Datë. 29/03/2021