Rezultatet e Kërkimit

VKM nr. 202 date 25.03.2021

Për një shtesë në vendimin nr. 645, datë 3.8.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat) dhe ndërtesave publike, në zonat e reja për zhvillim, në njësitë administrative 4 e 8, zona ‘5 Maji’, dhe Njësinë Administrative 6, zona ‘Kombinat’, Bashkia Tiranë”, të ndryshuar

Botuar ne Fletoren Zyrtare te Republikes se Shqiperise Nr. 50, Datë. 29/03/2021