Rezultatet e Kërkimit

VKM nr. 205 date 25.03.2021

Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të banesave individuale, në bashkitë Durrës dhe Kavajë

Botuar ne Fletoren Zyrtare te Republikes se Shqiperise Nr. 50, Datë. 29/03/2021