Rezultatet e Kërkimit

VKM nr. 206 date 25.03.2021

Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të stacionit të zjarrfikëses dhe të godinës së bordit të kullimit, Bashkia Kavajë, dhe caktimin e Bashkisë Kavajë si njësi zbatuese

Botuar ne Fletoren Zyrtare te Republikes se Shqiperise Nr. 50, Datë. 29/03/2021