Rezultatet e Kërkimit

VKB Nr. 64, datë 19.04.2021, Bashkia Tiranë

PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRFITUESVE NGA GRANTI I RIKONSTRUKSIONIT DHE PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMET E LISTAVE TË PËRFITUESVE NGA KY NËNPROGRAM