img
    Nga: Avokati i Popullit datë: Dhjetor 2018

Raport Monitorimi i publikuar nga Avokati i Popullit

Mbi procedurën e hedhjes së shortit për zgjedhjen e anëtarëve te KED, Zhvilluar nga Kuvendi i Republikës në datën 07.12.2017

Lexo më shumë
*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu