Monitorim Reforma

Në këtë Rubrikë do të publikohen Raporte dhe Dokumente që bëjnë të njohura rezultate, konkluzione dhe rekomandime të organizmave dhe institucioneve jashtë sistemit. Këto raporte kanë në fokus procese që lidhen me Reformimin e Drejtësisë dhe kontrollin apo Promovimin e Individëve pjesë e Sistemit të Drejtësisë.

img

Nga: BIRN, datë: Tetor 2018

Raporti i Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar për subjektin e rivlerësimit: Adriatik Llalla - ish-Prokuror i Përgjithshëm

Ky raport i është drejtuar Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nga DSIK

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: Qershor 2019

DSIK KONSTATON PAPËRSHTATSHMËRINË PËR VAZHDIMIN E DETYRËS PËR PROKURORIN FATMIR LUSHI

img Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: Qershor 2019 DSIK konstaton papërshtatshmërinë për vazhdimin e detyrës për prokurorin Fatmir LUSHI Gjatë monitorimit të seancës dëgjimore të zhvilluar në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, me subjektin e vettingut, Z. Fatmir Lushi, Prokuror pranë Prokurorisë së Rrethit Elbasan, u morën në analizë vetëm dy nga tri kriteret e rivlerësimit të përcaktuara në ligjin 84/2016.

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: Qershor 2019

KRYETARJA E GJYKATËS LUSHNJË, ESMERALDA ÇEKA NË SITËN E VETINGUT. KPK VAZHDON TË MOS JETË TRANSPARENTE NE LIDHJE ME DENONCIMET E PUBLIKUT.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit zhvilloi më 16 prill, ora 11:00 seancën dëgjimore me subjektin Znj.Esmeralda Çeka, Gjyqtare/Kryetare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lushnjë.

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: Qershor 2019

DREJTUESJA E PROKURORISË SË RRETHIT GJYQËSOR PUKË KONFIRMOHET NË DETYRË

Më datë 26.04.2019, u zhvillua seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Elidiana Kasa, me detyrë Prokurore/Drejtuese e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Pukë. Trupi gjykues, informoi në fillim të seancës se subjekti rivlerësimit i është nënshtruar hetimit administrativ ex-officio, si dhe anëtarët e KPK deklaruan mos pasjen e konfliktit të interesit me subjektin e rivlerësimit.

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: Qershor 2019

5 MUAJ SEANCA DËGJIMORE NË KOLEGJIN E POSAÇËM TË APELIMIT PËR GJYQTARIN E LARTË, Z. EDMOND ISLAMAJ

Shtyhet seanca e 11-të, për marrjen e vulës apostile për disa dokumente në Itali

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: Qershor 2019

KOMISIONERI PUBLIK DHE SUBJEKTI I RIVLERËSIMIT Z.EDMOND ISLAMAJ, GJYQTAR NË GJYKATËN E LARTË PARAQESIN KONKLUZIONET PËRFUNDIMTARE

Me çeljen e seancës dëgjimore, fjala iu kalua Komisionerit Publik për të paraqitur konkluzionet përfundimtare. Z. Ballhysa theksoi se për pasurinë: kullotë 1000m2, në Kavajë, blerë në vitin 2015 në vlerën 137 mijë lekë, në bazë të ankimit të bërë ishte kërkuar verifikimi i dy elementëve, së pari: hetimi mbi historikun e transferimit të pronësisë nga shtet në privat dhe së dyti verifikimi i çmimit të zonës. Në lidhje me këto, KPA ka hetuar lidhur vetëm me kriterin e parë.

Më shumë