Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KPK-së Nr:. 281 datë 27.07.2020

- Subjekti i rivlerësimit: Znj. Blerona Hasa, gjyqtare në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

Është vendosur konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlerësimit.

Vendim i KLGJ-së Nr. 336 datë 24.09.2020

Për fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit (gradimin) të gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar, për të cilët janë dorëzuar nga organet e rivlerësimit dosjet me aktet e vlerësimit profesional.

Vendim i KLGJ-së Nr. 337 datë 24.09.2020

Për fillimin e procedurës së përshpejtuar të detyruar të vlerësimit etik dhe profesional viti kalendarik 2019, për gjyqtarët që kanë plotësuar kriteret ligjore të kandidimit për ngritje në detyrë në Gjykatën e Lartë.

Vendim i KLGJ-së Nr. 338 datë 24.09.2020

Për përcaktimin e rregullave për procedurat e dhënies të statusit të nëpunësit civil gjyqësor, punonjësve në detyrë në gjykata

Vendim i KLGJ-së Nr. 339 datë 24.09.2020

Për miratimin e opinionit për kandidaten, gjyqtaren {…} e cila ushtron funksionin e saj pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë.

Vendim i KLGJ-së Nr. 340 datë 24.09.2020

Për përjashtimin e kandidates znj. {…}, nga procedurat e komandimit si ndihmësmagjistrate pranë Gjykatës së Lartë për shkak të cenimit të funksionalitetit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.