Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim Nr.1 i KLGJ datë 09.01.2020

PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ. ERLANDA AGAJ

Vendim Nr.2 i KLGJ datë 09.01.2020

PËR EMËRIMIN GJYQTAR TË Z. MARKO BOSHKU

Vendim Nr.3 i KLGJ datë 09.01.2020

PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ. ELISABETA GJONI

Vendim Nr.4 i KLGJ datë 09.01.2020

PËR EMËRIMIN GJYQTARE TË ZNJ. KLEJDA ÇAPJA

Vendim Nr.5 i KLGJ datë 09.01.2020

PËR EMËRIMIN GJYQTAR TË Z. ARTUR PRENGA

Vendim Nr.6 i KLGJ datë 09.01.2020

PËR EMËRIMIN GJYQTAR TË Z.MIRJAN MUSTAFAJ