Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KPK-së Nr:. 286 datë 04.08.2020

- Subjekti i rivlerësimit: Z. Genti Shala, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë.

Është vendosur konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlerësimit.

Vendim i KPK-së Nr:. 312 datë 27.10.2020

- Subjekti i rivlerësimit: Znj. Enkeleda Doda, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë.

Është vendosur ndërprerja e procesit të rivlerësimit.

Vendim nr.222 i KLP-së datë 27.10.2020

Për caktimin e Z. Ludovik Doda, në detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Durrës, nga data 27.10.2020 - 26.01.2021

Vendim nr.223 i KLP-së datë 27.10.2020

Për caktimin e Z. Brahim Dragjoshi, në detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Shkodër, nga data 28.10.2020 27.01.2021.

Vendim nr.224 i KLP-së datë 27.10.2020

Për caktimin e Z. Erion Çela në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë, nga data 27.10.2020 - 26.01.2021.

Vendim nr.225 i KLP-së datë 27.10.2020

Për caktimin e Z. Genti Xholi në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë, nga data 27.10.2020 - 26.01.2021.