Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLGJ-së Nr. 219, datë 23.06.2020

Për Caktimin e Gjyqtarit për Gjykimin e Çështjes Gjyqësore të Veçantë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Vendim i KLGJ-së Nr. 218, datë 18.06.2020

Për Caktimin e Gjyqtarëve për Gjykimin e Çështjeve Gjyqësore të Veçanta në Gjykata të tjera, të Ndryshme nga ajo ku Ushtrojnë Funksionet në mënyrë të Përhershme

Vendim nr.142 i KLP-së datë 18.06.2020

Për caktimin e z. Abaz Muça në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat, përkohësisht nga data 19.06.2020 - 18.09.2020

Vendim nr.143 i KLP-së datë 18.06.2020

Për caktimin e z. Anton Martini në funksionin e Prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, përkohësisht nga data 19.06.2020 - 18.09.2020

Vendim nr.144 i KLP-së datë 18.06.2020

Për caktimin e Znj. Donika Prela në funksionin e Prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, përkohësisht nga data 19.06.2020 - 18.09.2020

Vendim nr.145 i KLP-së datë 18.06.2020

Për caktimin e z. Rifat Kojku në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër, përkohësisht nga data 19.06.2020 - 18.09.2020