Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VENDIM Nr. 127 i KLGJ datë 10.03.2020

PËR PEZULLIMIN E VEPRIMTARISË DHE SHËRBIMEVE GJYQËSORE NË TË GJITHA GJYKATAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

VENDIM Nr. 125 i KLGJ datë 06.03.2020

MBI GJYQTARËT E CAKTUAR NË ÇËSHTJE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË ISH- GJYKATAT PËR KRIMET E RËNDA, SOT GJYKATAT E POSAÇME PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Vendimi Nr: 246 i KPK datë 05.03.2020

Subjekti i rivlerësimit: Z.Osman Aliu, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë.

VENDIM Nr. 114 i KLGJ datë 05.03.2020

PËR NGRITJEN E GRUPIT TË PUNËS PËR FUNKSIONIMIN E SISTEMIT TË MENAXHIMIT TË ÇËSHTJEVE PRANËGJYKATËS SË POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

VENDIM Nr. 115 i KLGJ datë 05.03.2020

PËR DETAJIMIN DHE SHPËRNDARJEN E PUNONJËSVE SHTESË NË DISA GJYKATA

VENDIM Nr. 117 i KLGJ datë 05.03.2020

PËR NXJERRJEN NGA PËRDORIMI TË DISA ASETEVE DHE TRANSFERIMIN KAPITAL TË PAJISJEVE TË ZYRAVE