Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Rregullore e KLGJ-së (Miratuar me Vendim të KLGJ-së Nr. 200, datë 11.06.2020).

Rregullore për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Përkohshëm për Shqyrtimin e Ankimeve kundër Vendimeve të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për Arkivimin e Ankimit ose Pushimin e Hetimit ndaj një Gjyqtari

Rregullore e KLGJ-së (Miratuar me Vendim të KLGJ-së Nr. 141, datë 22.04.2020).

“Për Përcaktimin e Masave për Kufizimin e Përhapjes e Covid-19 Gjatë Ushtrimit të Veprimtarisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor”

Rregullore e KLGJ-së (Miratuar me Vendim të KLGJ-së Nr. 118, datë 05.03.2020).

Rregullore për Parandalimin e Konfliktit të Interesave dhe për Deklarimin e Pasurive në Ushtrimin e Funksioneve Publike në Këshillin e Lartë Gjyqësor

Rregullore e KLGJ-së (Miratuar me Vendim të KLGJ-së Nr. 52, datë 27.03.2019).

Rregullore mbi Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Përkohshëm për Shqyrtimin e Ankimeve kundër Vendimeve të Kryeinspektorit të Ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë për Arkivimin e Ankesës ose Pushimin e Hetimit ndaj një Gjyqtari

Rregullore e Brendshme për Funksionimin e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi

Miratuar me vendimin nr. 1, datë 08.02.2019, të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi.