Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

RREGULLORE e IKP-se

PËR VEPRIMTARINË E INSTITUCIONIT TË KOMISIONERËVE PUBLIKË

(Miratuar nga Mbledhja e Komisionerëve, datë 4.4.2018).

RREGULLORE e KPA-se

“PËR VEPRIMTARINË E KOMITETIT AD HOC PËR ADMINISTRIMIN E PROCESIT TË EMËRIMEVE NË KOLEGJIN E POSAÇËM TË APELIMIT”

(Miratuar nga Mbledhja e Gjyqtarëve me vendimin nr. 11/1, datë 06.11.2017).