Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Rregullore e KPK-së

Shërbimi ndaj mediave

Rregullore e KPK-së, datë 18.11.2019

“Për parandalimin e konfliktit të interesave, si dhe deklarimin e pasurive në ushtrimin e funksioneve publike në Komisionin e Pavarur të Kualifikimet”

RREGULLORE e KPA-se

“PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE DHE PËR DEKLARIMIN E PASURIVE NË USHTRIMIN E FUNKSIONEVE PUBLIKE NË KOLEGJIN E POSAÇËM TË APELIMIT”

(Miratuar nga Mbledhja e Gjyqtarëve me vendimin nr. 25, datë 11.07.2018
Ndryshuar me vendimin e Mbledhjes së Gjyqtarëve nr. 24, datë 15.10.2019 ).

Rregullore “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin, emërimin si magjistrit dhe caktimin në pozicion të kandidatëve për prokurorë, si dhe zhvillimin e karrierës së prokurorëve”

Miratuar me Vendimin nr.171 i Këshillit të Lartë të Prokurorisë datë 27.09.2019

RREGULLORE e KPA-së

“PËR PROCEDURAT E ZHVILLIMIT TË SHORTIT MANUAL PËR ANKIMET QË I PËRKASIN JURIDIKSIONIT DISIPLINOR”

( Miratuar me vendimin nr. 1, datë 17.07.2017 të Mbledhjes së Gjyqtarëve;
Ndryshuar me vendimin nr. 23, datë 06.06.2018 të Mbledhjes së Gjyqtarëve;
Ndryshuar me vendimin nr. 5, datë 31.01.2019 të Mbledhjes së Gjyqtarëve;
Ndryshuar me vendimin nr. 15, datë 28.06.2019 të Mbledhjes së Gjyqtarëve. )

Rregullores “Për pagesat e prokurorëve për punën e kryer jashtë orarit zyrtar”

Miratuar me vendimin nr.91 i Këshillit të Lartë të Prokurorisë datë 13.05.2019