Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Rregullore e KLGJ-së (Miratuar me Vendim të KLGJ-së Nr. 200, datë 11.06.2020).

Rregullore për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Përkohshëm për Shqyrtimin e Ankimeve kundër Vendimeve të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për Arkivimin e Ankimit ose Pushimin e Hetimit ndaj një Gjyqtari

RREGULLORE e IKP-së

MBI “PËRCAKTIMIN E MASAVE MBROJTËSE TË JASHTËZAKONSHME PËR KUFIZIMIN E PËRHAPJES SË COVID-19, GJATË USHTRIMIT TË VEPRIMTARISË SË INSTITUCIONIT TË KOMISIONERËVE PUBLIKË”

Miratuar me vendimin nr. 6, datë 8.5.2020, të Mbledhjes së Komisionerëve Publikë.

Rregullore e KLGJ-së (Miratuar me Vendim të KLGJ-së Nr. 141, datë 22.04.2020).

“Për Përcaktimin e Masave për Kufizimin e Përhapjes e Covid-19 Gjatë Ushtrimit të Veprimtarisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor”

Rregullore e KLGJ-së (Miratuar me Vendim të KLGJ-së Nr. 118, datë 05.03.2020).

Rregullore për Parandalimin e Konfliktit të Interesave dhe për Deklarimin e Pasurive në Ushtrimin e Funksioneve Publike në Këshillin e Lartë Gjyqësor

Rregullore "Për caktimin e përkohshëm të prokurorëve

Miratuar me Vendimin nr.78 i Këshillit të Lartë të Prokurorisë datë 04.03.2020

Urdhër nr.7 datë 04.03.2020 i Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë

Për miratimin e Rregullores "Për procedurën dhe kriteret e vlerësimit, pikëzimit dhe renditjes së kandidatëve jomagjistratë për pozicionin e Inspektorit pranë zyrës së Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë"