Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

RREGULLORE e KPA-së

“PËR MBROJTJEN, PËRPUNIMIN, RUAJTJEN DHE SIGURINË E TË DHËNAVE PERSONALE”

( Miratuar nga Mbledhja e Gjyqtarëve me vendimin nr. 30, datë 27.09.2018;
Ndryshuar me vendimin e Mbledhjes së Gjyqtarëve nr. 2, datë 14.01.2020.)

RREGULLORE e KPA-së

“PËR PROCEDURAT E ZHVILLIMIT TË SHORTIT MANUAL” - e përditësuar.

( Miratuar me vendimin nr. 8, datë 29.03.2018 të Mbledhjes së Gjyqtarëve;
Ndryshuar me vendimin nr. 5, datë 31.01.2019 të Mbledhjes së Gjyqtarëve;
Ndryshuar me vendimin nr. 28, datë 20.12.2019 të Mbledhjes së Gjyqtarëve.)

RREGULLORE e KPA-së (e përditësuar)

PËR ORGANIZIMIN E FUNKSIONIMIN E PERSONELIT DHE ADMINISTRIMIN E DOKUMENTACIONIT TË KOLEGJIT TË POSAÇËM TË APELIMIT

( Miratuar me vendimin nr. 26, datë 31.07.2018 të Mbledhjes së Gjyqtarëve;
Ndryshuar me vendimin nr. 5, datë 31.01.2019 të Mbledhjes së Gjyqtarëve;
Ndryshuar me vendimin nr. 28, datë 20.12.2019 të Mbledhjes së Gjyqtarëve. ))

RREGULLORE e IKP-se

PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE DHE DEKLARIMIN E PASURIVE NË USHTRIMIN E FUNKSIONEVE PUBLIKE, NË INSTITUCIONIN E KOMISIONERËVE PUBLIKË

( Miratuar nga Mbledhja e Komisionerëve Publikë me vendimin nr. 10, datë 30.7.2018;
Ndryshuar me vendimin e Mbledhjes së Komisionerëve Publikë nr. 7, datë 16.12.2019.)

Rregullore e KPK-së, datë 18.11.2019

“Për procedurat e vlerësimit periodik të punës për këshilltarin ligjor dhe ekonomik të njësisë së shërbimit ligjor të Komisionit të Pavarur Të Kualifikimit”

Rregullore e KPK-së

“Për procedurat disiplinore të këshilltarëve të njësisë së shërbimit ligjor të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit”