Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Rregullore e KLGJ-së (Miratuar me Vendim të KLGJ-së Nr. 52, datë 27.03.2019).

Rregullore mbi Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Përkohshëm për Shqyrtimin e Ankimeve kundër Vendimeve të Kryeinspektorit të Ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë për Arkivimin e Ankesës ose Pushimin e Hetimit ndaj një Gjyqtari

Rregullore “Mbi kriteret dhe procedurën për përzgjedhjen e kandidatëve për prokurorë të përgjithshëm në Republikën e Shqipërisë”

Miratuar me Vendimin nr.50 i Këshillit të Lartë të Prokurorisë datë 19.03.2019

Rregullore “Mbi kriteret dhe procedurën për ngritjen në detyrë të prokurorëve pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar”

Miratuar me Vendimin nr.51 i Këshillit të Lartë të Prokurorisë datë 19.03.2019

Rregullore “Për veprimtaritë jashtë funksionit të prokurorëve”

Miratuar ne Vedimin nr.26 i Këshillit të Lartë të Prokurorisë datë 22.02.2019

Rregullore e Brendshme për Funksionimin e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi

Miratuar me vendimin nr. 1, datë 08.02.2019, të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi.

RREGULLORE e IKP-se

PËR MBROJTJEN, PËRPUNIMIN, RUAJTJEN DHE SIGURINË E TË DHËNAVE PERSONALE NË INSTITUCIONIN E KOMISIONERËVE PUBLIKË (IKP)

Miratuar me vendimin nr. 14, datë 10.10.2018, Tiranë.