Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

RREGULLORE PËR MEDIAN e IKP-se

Miratuar nga Mbledhja e Komisionerëve Publikë, me vendimin nr. 14, datë 10.10.2018

RREGULLORE E BRENDSHME ADMINISTRATIVE E INSTITUCIONIT TË KOMISIONERËVE PUBLIKË

Miratuar nga Mbledhja e Komisionerëve Publikë me vendim nr. 10, datë 30.7.2018

RREGULLORE E KPA-se

“PËR PROCEDURAT E SHQYRTIMIT TË KËRKESAVE PËR HEQJE DORË TË GJYQTARIT NGA SHQYRTIMI I NJË ÇËSHTJEJE NË JURIDIKSIONIN DISIPLINOR”

Miratuar nga Mbledhja e Gjyqtarëve me vendimin nr. 24, datë 11.06.2018.

Rregullore për veprimtarinë e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Kjo rregullore përcakton rregullat e organizimit dhe funksionimit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit (më poshtë Kolegji) për realizimin e detyrave sipas Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe legjislacionit në fuqi.

RREGULLORE E KPA-se

“PËR PROCEDURAT E ZHVILLIMIT TË SHORTIT MANUAL PËR ANKIMET QË I PËRKASIN JURIDIKSIONIT DISIPLINOR”

Miratuar nga Mbledhja e Gjyqtarëve me vendimin nr. 21, datë 24.05.2018.

RREGULLORE e KPA-se

“PËR MARRËDHËNIET ME MEDIAT”

Miratuar nga Mbledhja e Gjyqtarëve me vendimin nr. 11/1, datë 13.04.2018.