Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Mbledhja Plenare NR.62 e KLP-së datë 8 Korrik 2020, Ora: 10:00

Rendi i ditës:
1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes plenare të datës 26.06.2020.
2. Opinioni i Këshillit të Lartë të Prokurorisë mbi programin Tematik i Formimit Vazhdues: Shtator 2020 – Korrik 2021 nga Shkolla e Magjistraturës.
3. Miratimi i projekt-rregullores “Për trasferimin e përkohshëm”.
4. Prezantimi i draft-rregullores “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë në shkallët më të larta dhe në pozicionet e drejtuesit të prokurorisë”.
5. Diskutim në Këshillin e Lartë të Prokurorisë lidhur me Marrëveshjen e Bashkëpunimit të propozuar nga Ministria e Drejtësisë rreth prokurorit ndërlidhës pranë Eurojust.
6. Miratimi i Raport Vlerësimit të aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit Leonard Filopati.
7. Miratimi i Raport Vlerësimit të aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit Albert Demirneli.
8. Miratimi i Raport Vlerësimit të aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit Gjergji Tako.
9. Miratimi i Raport Vlerësimit të aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit Tasim Puci.
10. Miratimi i Raport Vlerësimit të aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit Erion Cela.
11. Miratimi i Raport Vlerësimit të aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit Gjon Kodra.
12. Të tjera (pyetje, përgjigje, diskutime.).

Mbledhja Plenare NR.61 e KLP-së datë 26.06.2020, Ora: 10:00

Rendi i ditës:
1. Miratimi i procesverbalit të datës 12.06.2020.
2. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm të z.Kreshnik Ajazi aktualisht prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan si drejtues të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan”.
3. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm të znj. Rita Gjati aktualisht prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës si drejtuese të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës”.
4. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm të z. Arben Dyla aktualisht prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnje si drejtues të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnje”.
5. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm të znj. Violeta Shkurta aktualisht prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier si drejtuese të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier”.
6. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm të znj. Arta Marku, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër, të caktohet përkohësisht të ushtrojë funksionin e prokurorit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë”.
7. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm të znj. Alma Bramo, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat, të caktohet përkohësisht të ushtrojë funksionin e prokurorit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës”.
8. Miratimi i projektaktit “ Për miratimin e lejes së papaguar për z. Bujar Hoxha, prokuror në Prokurorinë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë,
9. Miratimi i projekt-rregullores “Për trasferimin e përkohshëm”.
10. Miratimi i projektaktit “Për trasferimin e përkohshëm të një prokurori nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korcë, të transferohet përkohësisht për një afat 1 vjecar në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec”.
11. Të tjera (pyetje, përgjigje, diskutime).

Mbledhja Plenare NR.60 e KLP-së datë 18 Qershor 2020

Rendi i ditës:
1. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm të z. Abaz Muça aktualisht prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat si drejtues të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat”.
2. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm të z. Anton Martini, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër, të caktohet përkohësisht të ushtrojë funksionin e prokurorit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë”.
3. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm të znj. Donika Prela, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës, të caktohet përkohësisht të ushtrojë funksionin e prokurorit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë”.
4. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm të z. Rifat Kojku aktualisht prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër si drejtues të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër”.

Mbledhja Plenare NR.59 e KLP-së datë 12 Qershor 2020, Ora: 13:00

Rendi i ditës:
1. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjes plenare të datës 15.05.2020, datës 19.05.2020 dhe datës 21.05.2020.
2. Miratimi i projekt-akteve të vlerësimit, në kuadër të rivlerёsimit kalimtar për prokurorin Drini Pali.
3. Miratimi i projekt-akteve të vlerësimit, në kuadër të rivlerёsimit kalimtar për prokuroren Rabiana Halili.
4. Miratimi i projekt-akteve të vlerësimit, në kuadër të rivlerёsimit kalimtar për prokuroren Elsa Miha.
5. Miratim i projekt -aktit për angazhimin e prokurorit Ylli Pjetërnikaj në veprimtari jashtë funksionit (mёsimdhёnie).
6. Miratim i projekt -aktit për angazhimin e prokurores Doloreza Musabelliu në veprimtari jashtë funksionit (eksperte pranë OSBE, trajnere).
7. Miratim i projekt -aktit për angazhimin e prokurores Manjola Kajana,në veprimtari jashtë funksionit (eksperte pranë UNODOC (United Nations Office on Drugs and Organized Crime).
8. Miratim i projekt -aktit për mbarimin e statusit, për shkak dorëheqje, të magjistratit z.Nezir Gjoka, aktualisht prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
9. Hedhja e shortit për përzgjedhjen e anëtarëve të komisionit të përkohshëm për shqyrtimin e ankesave kundër arkivimit të hetimit nga ana e ILD-së .
10. Prezantimi i draft-rregullores “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë në shkallët më të larta dhe në pozicionet e drejtuesit të prokurorisë”.
11. Raportimi nga Komisioni i Vlerësimit të Veprimtarisë Etike dhe Profesionale për ecurinë e procesit të verifikimit të figurës pasurisë si dhe plotësimin e kushteve dhe procedurave të parashikuara nga ligji, për kancelarët në detyrë në sistemin prokurorial si dhe për kandidatët për inspektor në ILD.
12. Të tjera (pyetje, përgjigje, diskutime.).
Diskutime rreth mundësisë për transferim të përkohshëm të një prokurori në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec si dhe në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës.

Mbledhja Plenare NR.58 e KLP-së datë 21 Maj 2020, Ora: 12:00

Rendi i ditës:
1. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjes plenare të datës 10.04.2020, datës 15.04.2020 dhe datës 24.04.2020.
2. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm të znj.Rozeta Qirjaqi aktualisht prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Korçë si drejtuese të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Korçë”.
3. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm të znj. Dorina Bejko aktualisht prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec si drejtuese të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec”.
4. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm të z. Julian Çafka aktualisht prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër si drejtues të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër”.
5. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm të znj. Ollga Visi, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë, të caktohet përkohësisht të ushtrojë funksionin e prokurorit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Korçë”.
6. Miratimi i projektaktit “ Për miratimin e lejes së papaguar për arsye familjare për zj.Miranda Bushi, Prokurore në Prokurorinë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë

Mbledhja Plenare NR.57 e KLP-së datë 19 Maj 2020, Ora: 10:00

Rendi i ditës:
1. Miratimi i projektvendimit “Për miratimin e listës me renditjen e kandidatëve për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme dhe emërimin e tyre në detyrë”.