Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Mbledhja Plenare NR.74 e KLP-së datë 27 Tetor 2020, Ora: 11:00

Rendi i ditës:
1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes plenare të datës 15.10.2020.
2. Miratimi i projektvendimit “Për caktimin e përkohshëm të prokurores Afërdita Ndoi, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, të ushtrojë funksionin e prokurorit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Durrës”.
3. Miratimi i projektvendimit “Për caktimin e përkohshëm të prokurorit Albert Murçaj, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër, të caktohet përkohësisht të ushtrojë funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër”.
4. Miratimi i projektvendimit “Për caktimin e përkohshëm të prokurorit Lazër Çardaku, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër, të ushtrojë funksionin e prokurorit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Shkodër”.
5. Miratimi i projektvendimit “Për caktimin e përkohshëm të prokurorit Lorenc Mërkuri, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë, të caktohet përkohësisht të ushtrojë funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë”.
6. Miratimi i projektvendimit “Për caktimin e përkohshëm të prokurorit Erion Çela, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë, të caktohet përkohësisht të ushtrojë funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë”.
7. Miratimi i projektvendimit “Për caktimin e përkohshëm të prokurorit Asllan Bajramaj, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Përmet, të caktohet përkohësisht të ushtrojë funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Përmet”.
8. Miratimi i projektvendimit “Për caktimin e përkohshëm të prokurorit Brahim Dragjoshi, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Shkodër, të caktohet përkohësisht të ushtrojë funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Shkodër”.
9. Miratimi i projektvendimit “Për caktimin e përkohshëm të prokurorit Ludovik Doda, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Durrës, të caktohet përkohësisht të ushtrojë funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Durrës”.
10. Miratimi i projektvendimit “Për caktimin e përkohshëm të një prokurori në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë”.
11. Miratimi i projektvendimeve “Për miratimin e relacioneve për përfundimin e verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatitëve për programin e formimit fillestar të Shkollës së Magjistraturës në vitin akademik 2020-2021”.
12. (Miratimi në parim) i projekt-rregullores “Për mënyrën e kompensimit për orët shtesë të punës të kryera nga nëpunësit civilë të prokurorisë”.
13. Miratimi i projektvendimit” Për miratimin e pjesëmarrjes së prokurorëve në aktivitetet trajnuese të Shkollës së Magjistraturës për vitin akademik 2020-2021”.
14. Miratimi i projektvendimit “Për një ndryshim në vendimin nr.171 datë 27.09.2019 “Miratimi i rregullores për proçedurën e verifikimit të kushteve të kritereve ligjore për rekrutimin , emërimin si magjistrat dhe caktimin në pozicion të kandidatëve për prokuror”.
15. Miratimi i projektvendimit “Për shpalljen e vendeve vakante për Drejtues të prokurorive të juridiksionit të përgjithshëm nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë”.
16. Miratimi i projektvendimit “Për ngritjen e Komisionit ad hoc pёr shqyrtimin e rasteve të qëndrimit publik të Këshillit të Lartë të Prokurorisë në mbrojtje të cënimit të figurës së prokurorit”.
17. Të tjera (pyetje, përgjigje, diskutime.).

Mbledhja Plenare NR.73 e KLP-së datë 15 Tetor 2020, Ora: 11:00

Rendi i ditës:
1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes plenare të datës 06.10.2020.
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes plenare të datës 13.10.2020.
3. Miratimi i projektvendimit “Për caktimin e përkohshëm të prokurores Irena Çunoti, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë, të ushtrojë funksionin e prokurorit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Korçë.
4. Miratimi i projektvendimit “Për caktimin e përkohshëm të prokurores Ollga Visi, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Korçë, të caktohet përkohësisht të ushtrojë funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Korçë.
5. Miratimi i projektvendimit “Për caktimin e përkohshëm të prokurorit Gjon Fusha, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër, të caktohet përkohësisht të ushtrojë funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër.
6. Miratimi i projektvendimit “Për caktimin e anëtarit zëvendësues, të “Komisionit për Vlerësimin e Programit të Mbrojtjes së Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë”.
7. Miratimi i projektvendimit” Për emërimin si prokuror dhe caktimin në detyrë të z. Gazmend Frëngu”.
8. Miratimi i projektvendimit” Për emërimin si prokuror dhe caktimin në detyrë të Enkeleda Hoxha”.
9. Miratimi i projektvendimit” Për lejimin e veprimtarisë jashtë funksionit, për prokuroren Znj. Enkeleda Millonai”.
10. Miratimi i projektvendimit” Për miratimin e pjesëmarrjes së prokurorëve në aktivitetet trajnuese të Shkollës së Magjistraturës për vitin akademik 2020-2021”.
11. Miratimi i projektvendimit” Për shpalljen e vendeve vakanda për drejtues të prokurorive të juridiksionit të përgjithshëm nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë”.
12. Të tjera (pyetje, përgjigje, diskutime.).

Mbledhja Plenare NR.72 e KLP-së datë 13 Tetor 2020, Ora: 10:00

Rendi i ditës:
1. Miratimi i projektvendimit “Për përllogaritjen e mandatit kushtetues si anëtarë i Këshillit të Lartë të Prokurorisë”.
2. Të tjera (pyetje, përgjigje, diskutime.).

Mbledhja Plenare NR.71 e KLP-së datë 06 Tetor 2020, Ora: 11:00

Rendi i ditës:
1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes plenare të datës 30.09.2020
2. Pezullimin e procedimit disiplinor nr. 251/31, dt. 21.07.2020 i filluar ndaj magjistratit, me detyrë Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
3. Të tjera (pyetje, përgjigje, diskutime.).

Mbledhja Plenare NR.70 e KLP-së datë 30 Shtator 2020, Ora: 13:00

Rendi i ditës:
1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes plenare të datës 23.09.2020.
2. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnje të z. Arben Dyla ”.
3. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier të znj. Violeta Shkurta ”.
4. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm në pozicionin e prokurorit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë të znj. Arta Marku ”.
5. Miratimi i projektaktit për miratimin e relacionit për verifikimin e pasurisë, figurës dhe integritetit si dhe kushteve të tjera ligjore të kandidatit për t’u emëruar prokuror, pas diplomimit në Shkollën e Magjistraturës në vitin akademik 2019-2020 z. Gazmend Frëngu.
6. Miratimi i projektaktit për miratimin e relacionit për verifikimin e pasurisë, figurës dhe integritetit si dhe kushteve të tjera ligjore të kandidatit për t’u emëruar prokuror, pas diplomimit në Shkollën e Magjistraturës në vitin akademik 2019-2020 znj. Enkeleda Hoxha.
7. Miratimi i projektaktit për shpalljen e 2 vendeve vakante për kandidatët për prokuror.
8. Miratimi i raportit për analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit Ervin Beqiri.
9. Miratimi i raportit për analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit Petrit Hysa.
10. Miratimi i raportit për analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit Lindita Male ( Ziguri).
11. Miratimi i projektaktit për mbarimin e statusit, për shkak dorëheqje, të magjistratit znj.Rabiana Halili, aktualisht prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës.
12. Të tjera (pyetje, përgjigje, diskutime).

Mbledhja Plenare NR.69 e KLP-së datë 23 Shtator 2020, Ora: 12:30

Rendi i ditës:
1. Miratimi i “Rregullores mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë në pozicionin e Drejtuesit në Prokuroritë e Juridiksionit të Përgjithshëm”.
2. Të tjera (pyetje, përgjigje, diskutime.).