Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

LIGJ Nr. 96/2016

LIGJ Nr. 96/2016
(ndryshuar me ligjin nr. 48/2019)
PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Marrë 23.10.2019 nga: KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

LIGJ Nr. 115/2016

LIGJ Nr. 115/2016
(ndryshuar me ligjin nr. 47/2019)
PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

Marrë 19.10.2019 nga: KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

L I G J Nr.9049, datë 10.4.2003

L I G J Nr.9049, datë 10.4.2003
PËR DEKLARIMIN DHE KONTROLLIN E PASURIVE, TË DETYRIMEVE FINANCIARE TË TË ZGJEDHURVE DHE TË DISA NËPUNËSVE PUBLIKË
I ndryshuar me Ligjin nr.9367, datë 7.4.2005,
me Ligjin nr.9475, datë 9.2.2006,
me Ligjin nr. 9529, datë 11.5.2006,
me Ligjin Nr. 85/2012, datë 18.09.2012,
me Ligjin nr.45/2014, datë 24.4.2014,
me Ligji nr. 42/2017, datë 06.04.2017,
me Ligjin nr. 105/2018, datë 13.12.2018

Marrë 23.10.2019 nga: KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

LIGJI Nr. 9643, datë 20.11.2006

PËR PROKURIMIN PUBLIK
ndryshuar me Ligjin Nr. 9800, datë 10.09.2007
, Ligjin Nr. 9855, datë 26.12.2007,
Ligjin Nr. 10170, datë 22.10.2009,
Ligjin Nr.10 309, datë 22.07.2010,
Ligjin Nr. 22/2012,
Ligjin Nr. 131/2012,
Ligjin Nr. 182/2014
dhe Ligjin Nr. 47/2017,
Ligjin Nr.103/2018

Marrë 24.10.2019 nga: Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave

LIGJ Nr. 49/2012

(ndryshuar me ligjin nr. 100/2014, me ligjin nr. 39/2017)
PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E GJYKATAVE ADMINISTRATIVE DHE GJYKIMIN E MOSMARRËVESHJEVE ADMINISTRATIVE

Marrë 23.10.2019 nga: KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

LIGJ Nr. 152/2013

PËR NËPUNËSIN CIVIL (ndryshuar me ligjin nr.178/2014, nr. 41/2017)

Marrë 24.10.2019 nga: KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË