Monitorim Reforma

Në këtë Rubrikë do të publikohen Raporte dhe Dokumente që bëjnë të njohura rezultate, konkluzione dhe rekomandime të organizmave dhe institucioneve jashtë sistemit. Këto raporte kanë në fokus procese që lidhen me Reformimin e Drejtësisë dhe kontrollin apo Promovimin e Individëve pjesë e Sistemit të Drejtësisë.

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 21 Nentor 2018

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: 21.11.2018

Emri i subjektit të rivlerësimit: z. Enton Dhimitri, Gjyqtar, në Gjykatën e Apelit Gjirokastër. Kandidat për KED

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 2020/12/14

Prezantohen gjetjet dhe rekomandimet kryesore mbi respektimin e të drejtave të njeriut gjatë kryesimit të OSBE nga Shqipëria

U prezantuan sot gjetjet dhe rekomandimet kryesore të një rrjeti të organizatave të shoqërisë civile lidhur me performancën e institucioneve shtetërore shqiptare në respektimin e të drejtave të Njeriut gjatë kryesimit 1-vjeçar të OSBE-së. Vetëvlerësimi erdhi në kuadër të nismës së ndërmarrë nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Civil Rights Defenders, Instituti për Studime Politike, Birn Shqipëri, Qendra për Nisma Ligjore Qytetare, Shërbimi Ligjor Falas, nën kujdesin e rrjetit Civic Solidarity Platform.

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 2020/12/14

Prezantohen gjetjet dhe rekomandimet kryesore mbi respektimin e të drejtave të njeriut gjatë kryesimit të OSBE nga Shqipëria

U prezantuan sot gjetjet dhe rekomandimet kryesore të një rrjeti të organizatave të shoqërisë civile lidhur me performancën e institucioneve shtetërore shqiptare në respektimin e të drejtave të Njeriut gjatë kryesimit 1-vjeçar të OSBE-së. Vetëvlerësimi erdhi në kuadër të nismës së ndërmarrë nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Civil Rights Defenders, Instituti për Studime Politike, Birn Shqipëri, Qendra për Nisma Ligjore Qytetare, Shërbimi Ligjor Falas, nën kujdesin e rrjetit Civic Solidarity Platform.

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 2019

KRYETARI I GJYKATËS SË APELIT SHKODËR PËRBALLET ME KPK PËR MOSPAGIM TATIMESH DHE PËR DENONCIMET E QYTETARËVE

Me datë 06.05.2019, ora 10:00, u çel seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Fuat Vjerdha me detyrë Gjyqtar/Kryetar i Gjykatës së Apelit Shkodër.

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 19 Dhjetor 2018

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: 19.12.2018

Emri i subjektit të rivlerësimit: z.Admir Belishta, Gjyqtar/Kryetar në Gjykatën e rrethit Gjyqësor, Korçë

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 18 Shkurt 2019

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: 18.02.2019

Emri i subjektit të rivlerësimit: z.Dritan Peka, Drejtues i Prokurorisë së Apelit të Tiranës

Më shumë