img
    Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit datë: Prill 2018 – Mars 2019

Raport Monitorues i Komitetit Shqiptar të Helsinkit

Krijimi dhe Funksionimi i Organeve të Reja të Qeverisjes së Drejtësisë Referuar gjetjeve të monitorimit në periudhën Prill 2018 – Mars 2019
Përgatitën raportin:
1. Znj. Erida Skëndaj, Drejtore Ekzekutive e KShH-së
2. Emidio Tedeschini, Ekspert i jashtëm i KShH-së
3. Fjoralba Caka, Eksperte e jashtme e KShH-së

Lexo më shumë
*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu