img
    Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit datë: Nëntor 2018

Raport Studimor i Komitetit Shqiptar të Helsinkit

Për vendimmarrjen e institucioneve të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve
Për periudhën shkurt - tetor 2018
Përgatitën raportin:
Av. Erida Skëndaj - Drejtore Ekzekutive e KShH-së
Migena Kondo - Eksperte e Jashtme

Lexo më shumë
*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu