COVID-19

VENDIM I KËSHILLIT TË MINISTRAVE Nr. 276, datë 6.4.2020

PËR MIRATIMIN E KONTRATËS ME OBJEKT “BLERJE MATERIALE MJEKËSORE NË KUADËR TË MASAVE PËR PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË VIRUSIT COVID-19”

Informohu për të dhënat e fundit : COVID-19 në Shqipëri!

VENDIM I KËSHILLIT TË MINISTRAVE Nr. 277, datë 6.4.2020

PËR MIRATIMIN E GARANCISË SHTETËRORE TË HUAS ME BANKAT E NIVELIT TË DYTË PËR PAGAT E TREGTARËVE OSE SHOQËRIVE TREGTARE, AKTIVITETI I TË CILAVE ËSHTË PREKUR NGA VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE, NË KUADËR TË MENAXHIMIT TË SITUATËS SË KRIJUAR NGA COVID-19, SI EDHE PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE E TË KRITEREVE TË MARRËVESHJES SË GARANCISË DHE MARRËVESHJES SË MIRËKUPTIMIT

Informohu për të dhënat e fundit : COVID-19 në Shqipëri!

VENDIM I KËSHILLIT TË MINISTRAVE Nr.274, datë 03.04.2020

PËR MIRATIMIN E KONTRATËS ME OBJEKT “FURNIZIM VENDOSJE RESPIRATORË ME DY MODALITETE PËR ADULTË DHE MOSHË PEDIATRIKE PËR COVID-19

Informohu për të dhënat e fundit : COVID-19 në Shqipëri!

VENDIM I KËSHILLIT TË MINISTRAVE Nr. 272, datë 3.4.2020

PËR MIRATIMIN E KONTRATËS PËR LOTIN 1 ME OBJEKT “BLERJE KITE PËR LABORATORIN MIKROBIOLOGJIK PËR REALIZIMIN E RT-PCR TË PËRSHTATSHËM PËR T’U PËRDORUR PËR PAJISJEN E EXISTATION TË FIRMËS BIONEER OSE EKUIVALENT” PËR QSUT-NË

Informohu për të dhënat e fundit : COVID-19 në Shqipëri!

VENDIM I KËSHILLIT TË MINISTRAVE Nr. 273, datë 3.4.2020

PËR MIRATIMIN E KONTRATËS PËR LOTIN 2 ME OBJEKT“TRAJTIM DHE ASGJËSIM TË MBETJEVE QË DALIN NGA SHËRBIMET KU MARRIN TRAJTIM PACIENTËT ME COVID-19 PËR QSUT”

Informohu për të dhënat e fundit : COVID-19 në Shqipëri!

AKT NORMATIV Nr. 12, datë 02.04.2020

PËR NJË SHTESË NË AKTIN NORMATIV NR.3, DATË 15.3.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MARRJEN E MASAVE TË VEÇANTA ADMINISTRATIVE GJATË KOHËZGJATJES SË PERIUDHËS SË INFEKSIONIT TË SHKAKTUAR NGA COVID-19”, TË NDRYSHUAR

Informohu për të dhënat e fundit : COVID-19 në Shqipëri!