Akte Nënligjore

Vendim i KLGJ-së Nr. 197, datë 11.06.2020

Për Miratimin e “Rregulla për Përzgjedhjen me Short të Çështjeve në Procesin e Vlerësimit Etik dhe Profesional të Gjyqtarit”

Vendim i KLGJ-së Nr. 126, datë 06.03.2020

Për Disa Shtesa në Vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor Nr.30, datë 14.02.2019

Vendim i KLGJ-së Nr. 120, datë 05.03.2020

Për Miratimin e “Formularit të Integruar të Vlerësimit të Gjyqtarit”

Vendim i KLGJ-së Nr. 70, datë 07.02.2020

Mbi Kriteret dhe Procedurat e Ngritjes në Detyrë të Gjyqtarëve

Vendim i KLGJ-së Nr. 316, datë 19.12.2019

Për Miratimin e Tabelave Standarde me të Dhëna Statistikore të Nevojshme për Efekt të Vlerësimit Etik dhe Profesional të Gjyqtarëve

Vendim i KLGJ-së Nr. 286, datë 18.12.2019

Për Fillimin e Funksionimit të Gjykatave të Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar