Akte Nënligjore

Vendim i KLGJ-së Nr. 263, datë 21.11.2019

Për Miratimin e Rregullave Plotësuese të Vlerësimit të Gjyqtarëve

Vendim i KLGJ-së Nr. 264, datë 21.11.2019

Për Miratimin e “Metodologjia e Pikëzimit me Qëllim Përcaktimin e Nivelit të Vlerësimit të Gjyqtarit”

Vendim i KLGJ-së Nr. 209, datë 11.10.2019

Për Miratimin e “Metodologjia për Vlerësimin dhe Pikëzimin e Kandidatëve Jogjyqtarë për në Gjykatën e Lartë”

Vendim i KLGJ-së Nr.102, datë 05.07.2019

Mbi Kriteret e Vlerësimit, Pikëzimit dhe Renditjes së Kandidatëve Jogjyqtarë dhe Procedurën e Përzgjedhjes për Emërim në Gjykatën e Lartë

Vendim i KLGJ-së Nr. 104, datë 05.07.2019

Për Shpalljen e Kërkesës për Kandidatura nga Radhët e Gjyqtarëve për Komandim në Këshillin e Lartë Gjyqësor, Kohëzgjatjen, Kriteret dhe Procedurën e Komandimit

Vendim i KLGJ-së Nr. 78, datë 30.05.2019

Për Kalendarin e Shqyrtimit të Çështjeve në Gjykatën e Apelit