Akte Nënligjore

Vendim i KLGJ-së Nr. 75, datë 23.05.2019

Për Procedurën e Verifikimit të Kushteve dhe Kritereve Ligjore për Rekrutimin e Kandidatëve për Gjyqtarë, për Zhvillimin e Karrierës së Gjyqtarëve dhe për Emërimin e Gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë

Vendim i KLGJ-së Nr. 71, datë 20.05.2019

Për Procedurën e Funksionimit të Mbledhjes së Këshillit të Gjykatës

Vendim i KLGJ-së Nr. 30, datë 14.02.2019

Miratimin e Vendimit për Rregullat dhe Procedurën e Caktimit të Gjyqtarit për Gjykimin e një Çështjeje Gjyqësore të Veçantë në një Gjykatë Tjetër, të Ndryshme nga ajo ku Ushtron Funksionin në Menyrë të Përhershme

Vendim i KLGJ-sëNr. 22, Datë 07.02.2019

Mbi Miratimin e Rregullores për Kriteret dhe Procedurën e Funksionimit te Skemës së Delegimit Të Gjyqtarit

Vendim i KLGJ-së Nr. 23, Datë 07.02.2019

Mbi Miratimin e Rregullores për Kriteret dhe Procedurën e Transferimit të Përkohshëm të Gjyqtarit Mbi Miratimin e Rregullores për Kriteret dhe Procedurën e Transferimit të Përkohshëm të Gjyqtarit (i Ndryshuar)

Vendim i KLGJ-së Nr. 7, datë 21.12.2018

Rregullore për Miratimin e Rregullave për Zgjedhjen e Zëvendëskryetarëve të Gjykatave