Vendime

Vendim i KLGJ-së Nr. 219, datë 23.06.2020

Për Caktimin e Gjyqtarit për Gjykimin e Çështjes Gjyqësore të Veçantë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Vendim i KLGJ-së Nr. 218, datë 18.06.2020

Për Caktimin e Gjyqtarëve për Gjykimin e Çështjeve Gjyqësore të Veçanta në Gjykata të tjera, të Ndryshme nga ajo ku Ushtrojnë Funksionet në mënyrë të Përhershme

Vendim i KLGJ-së Nr.206, datë 18.06.2020

Për Verifikimin e Plotësimit nga Kandidati Z. {…} të Katër Kritereve të Kandidimit për Ngritjen në Detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për Pozicionin e Lirë të Shpallur me Vendimin Nr. 93, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Vijimin e Procedurës së Verifikimit për Kriteret e Tjera Ligjore të Kandidimit

Vendim i KLGJ-së Nr.207, datë 18.06.2020

Për Verifikimin e Plotësimit nga Kandidatja Znj. {…} të Katër Kritereve të Kandidimit për Ngritjen në Detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për Pozicionet e Lira të Shpallura me Vendimet Nr. 88, Nr. 89 Dhe Nr. 90, Datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Vijimin e Procedurës së Verifikimit për Kriteret e Tjera Ligjore të Kandidimit

Vendim i KLGJ-së Nr.208, datë 18.06.2020

Për Verifikimin e Plotësimit nga Kandidatja Znj. {…} të Katër Kritereve të Kandidimit për Ngritjen në Detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për Pozicionet e Lira të Shpallura me Vendimet Nr. 88, Nr. 90 Dhe Nr. 91, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Vijimin e Procedurës së Verifikimit për Kriteret e Tjera Ligjore Të Kandidimit dhe Fillimin e Procedurës së Vlerësimit Etik dhe Profesional

Vendim i KLGJ-së Nr.209, datë 18.06.2020

Për Verifikimin e Plotësimit nga Kandidatja Znj. {…} të Katër Kritereve të Kandidimit për Ngritjen në Detyrë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për Pozicionet e Lira të Shpallura me Vendimet Nr. 88, Nr. 89 dhe Nr. 90, Datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Vijimin e Procedurës së Verifikimit për Kriteret e Tjera Ligjore të Kandidimit dhe Fillimin e Procedurës së Vlerësimit Etik dhe Profesional