Naureda Llagami

Emër Mbiemër
Naureda Llagami
Data e emërimit fillestar
2018-12-20
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Kryetare e Këshillit të Lartë Gjyqësor
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• Data 12/2018 – në vazhdim Kryetare e Këshilli Lartë Gjyqësor
- Kryetare e KLGJ
- Kryetare e Komisionit për Planifikim Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit
- Drejtimi, organizimi i Mbledhjes Plenare të KLGJ
- Përfaqësim i KLGJ me institucionet e tjera si dhe partnerët rajonal dhe ndërkombëtar, si Kuvendi, Ministria e Drejtësisë, Shkolla e Magjistraturës, BE, KiE, OSBE, etj.
• Data 9/2016 - 3/2018 - Konsulente ligjore (E vetëpunësuar).
• Data 4/2015 – 12/2015 -Eksperte e jashtme për çështjet e të drejtave të njeriut dhe reformës në drejtësi , Delegacioni Evropian në Shqipëri, Tiranë, Shqipëri.
• Data 3/2016 – 09/2016 - Eksperte për Reformën në Drejtësi, German Foundation for International Legal Cooperation IRZ (EURALIUS IV Project), Tiranë, Shqipëri.
• Data 12/2012 – 4/2016 - Ndihmëse Ligjore, pranë Kolegjit Civil/Administrativ, Gjykata e Lartë, Tiranë, Shqipëri.
• Data 06/2012 – 04/2013, Këshilltare për Barazinë Gjinore, UNWOMEN, Tiranë, Shqipëri.
• Date 05/2012 – 10/2012, Eksperte për monitorimin e rekomandimit te opinionit të BE lidhur me të drejtat e njeriut dhe gjyqësorin, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (SOROS), Tiranë, Shqipëri.
• Date 03/2012 – 12/2012, Eksperte ligjore për organizimin e gjyqësorit dhe aksesin në drejtësi, Zyra e Komisionit Evropian, Prishtinë, Kosove dhe Hulla & CO. Human Dynamics, Prishtinë, Kosovë.
• Date 02/2010 -08/2011, Drejtor i Drejtorisë se Hartimit dhe Përafrimit të Legjislacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Kodifikimit, Ministria e Drejtësisë, Tiranë, Shqipëri.
• Date 12/2001 -02/2010 Këshilltare/Avokat, Shërbimi Ligjor Falas Tirane (Tirana Legal Aid Society), Tiranë, Shqipëri.


Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Universiteti i Tiranës; (10/2004 - 11/2006) Master ne Studime Evropiane
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë (10/1997 - 07/2001) Titulli – Jurist


Punime Shkencore
Raport monitorimi mbi “Qëndrueshmërinë e administratës publike”, publikuar në Mars 2010, financuar nga Ambasada Gjermane në Shqipëri;
- Raport monitorimi mbi “Zbatimin e ligjit të ri për gjendjen civile”, publikuar në Maj 2009, financuar nga UNICEF;
- Punim (Green Paper) mbi “Çështjet e korrupsionit në sistemin gjyqësor”, publikuar në Dhjetor 2011, financuar nga AMSHF;
- Raport monitorimi mbi “Sondazhin për matjen e nivelit të kënaqësisë së përdoruesve të gjykatave (2008-2010)”, financuar nga ROLP/USAID;
- Raport monitorimi mbi “Zbatimin e 12 rekomandimeve të opinionit të KE për vitin 2012”, financuar nga OSFA/ Soros.
- Manual “Per te drejten e pronesise ne Shqiperi; 2017 financuar nga Keshilli i Evropes;
Kualifikime te veçanta
- Trajnuar në Institutin Benchmark për Shërbimet Ligjore Falas, në Kaliforni, USA 2002;
- Trajnuar mbi të Drejtat e Njeriut, në Lund, Suedi 2004;
- Trajnuar mbi Aksesin në Drejtësi, në Strasburg, Francë 2009;
- Trajnuar mbi Fuqizimin e administrimit të drejtësisë, në Hagë, Hollandë 2013;
- Trajnuar mbi Hartim Legjislacioni, në Universitetin e Tulanës, New Orleans, USA, 2019.


Anëtarësimi në grupe profesionale:

Anëtare në Dhomën Kombëtare të Avokatisë që nga viti 2003;
• Anëtare e Bordit të Qendrës për Dialog Social – qendër për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve, themeluar dhe mbështetur nga Olaf Palme International Center – SIDA, Suedi;
• Anëtare e Freja Academy, një organizatë ndërkombëtare me seli në Stockholm, Suedi, e krijuar nga një rrjet i gjerë i organizatave të shoqërisë civile nga Ballkani dhe vendet e BE, me fokus forcimin e demokracisë nëpërmjet rritjes së pjesëmarrjes së shoqërisë civile në vendimmarrjen publike dhe në proceset integruese me BE; (nga viti 2011 deri më sot);
• Anëtare e Shoqatës për Integrimin e Zonave Informale, një organizatë për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe përmirësimin e kushteve të jetesës së grupeve vulnerabël të shoqërisë.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,