Artur Kalaja

Emër Mbiemër
Artur Kalaja
Data e emërimit fillestar
2000-09-13
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
16.05.2006 e aktualisht Gjykata e Apelit Tiranë.
02.10.2001-16.05.2006 -Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan.
13.09.2000-02.10.2001-Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë (Stazh Profesional).
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
05.07.1996 Cikli 4 vjeçar Universiteti i Tiranës.
2001 Shkolla e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 207 datë 08.11.2019 - Subjekti i rivlerësimit:Z. Artur Kalaja, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
-Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 207, datë 8.11.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Artur Kalaja
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 Shumë Mirë
2007-2009 Shumë Mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,