Ludovik Dodaj

Emër Mbiemër
Ludovik Dodaj
Data e emërimit fillestar
1983-09-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
- Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Durrës (Vendim nr.222 i KLP-së datë 27.10.2020)
- Anëtar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi 2020
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
11.06.2002- Prokuror, Prokuroria e Apelit Durrës
2019- Anëtar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (zgjedhur përmes shortit )
27.07.2020- Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Durrës
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
08.07.1983- Diplomuar në Universitetin e Tiranës, Cikli 4-vjeçar
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut

Trajnime, Certifikata të ndryshme
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
• Vendim nr.255 datë 08.06.2020 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Suela Zhegu-Kryesuese, Genta Tafa (Bungo)- Relatore, Olsi Komici-Anëtar) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z.Ludovik Dodaj me funksion prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Durrës
• Ankim i Komisionerit Publik Florian BALLHYSA datë 09.07.2020 kundër vendimit nr. 255, datë 08.06.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Ludovik Dodaj, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Durrës
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2014 - 31.12.2014- Vlerësuar Shumë mirë prej Prokurorisë së Apelit Durrës
01.01.2015 - 31.12.2015- Vlerësuar Shumë mirë prej Prokurorisë së Apelit Durrës
01.01.2016 - 31.12.2016- Vlerësuar Shumë mirë prej Prokurorisë së Apelit Durrës
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka Masë Disiplinore në fuqi
CV
Shkarko CV Ludovik Dodaj
Dokumenta te tjera
 1. Vendim nr.177 i KLP-së datë 27.07.2020 për caktimin e Z. Ludovik Dodaj në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Durrës, përkohësisht nga data 27.07.2020 26.10.2020
 2. Vendim nr.222 i KLP-së datë 27.10.2020 për caktimin e Z. Ludovik Doda, në detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Durrës, nga data 27.10.2020 - 26.01.2021
 3. Vendim i KPK-së Nr: 255 datë 08.06.2020 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Ludovik Dodaj, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Durrës.
 4. Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 255, datë 8.6.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Ludovik Dodaj, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Durrës
 5. Vendim nr.66 i KLP-së datë 15.04.2019 - Për caktimin e Z.Ludovik Doda në funksionin e drejtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Durrës, përkohësisht nga data 16.04.2019-16.07.2019
 6. Vendim nr.143 i KLP-së datë 16.07.2019 - Për caktimin e Z.Ludovik Doda, në funksionin e Drejtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Durrës, përkohësisht nga data 17.07.2019-17.10.2019
 7. Vendim nr.221 i KLP datë 25.10.2019 - Për caktimin e Z.Ludovik Doda në detyrën si Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Durrës, përkohësisht nga data 25.10.2019-25.01.2020
 8. Vendim nr.295 i KLP-së datë 26.12.2019 - Për miratimin e Raportit për analizimin e aftësive profesionale të subjektit të rivlerësimit kalimtar, prokurorit Ludovik Dodaj
 9. Vendim nr.28 i KLP-së datë 27.01.2020 - Për caktimin e Z. Ludovik Dodaj në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Durrës, përkohësisht nga data 27.01.2020-26.04.2020
 10. Vendim nr.104 i KLP-së datë 24.04.2020 - Për caktimin e z. Ludovik Doda në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Durrës, përkohësisht nga data 27.04.2020 - 26.07.2020
 11. Institucioni i Presidentit të Republikës - Rezultati i Shortit të Hedhur për Zgjedhjen e Anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi , Tiranë, 5 dhjetor 2019, ora 13:10
 12. Institucioni i Presidentit të Republikës - Përmbledhje e Procesverbalit për Hedhjen e Shortit për Zgjedhjen e Anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për Vitin 2020, Tirane 5 dhjetor 2019
 13. Formular Vetëdeklarimi i Z.Ludovik Dodaj datë 18.04.2016 për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike"
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,