Miranda Nakaj

Emër Mbiemër
Miranda Nakaj
Data e emërimit fillestar
2015-06-10
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ndihmëse ligjore pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
27.10.2020 e aktualisht- Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnjë.
10.06.2015-01.10.2018-Ndihmëse Ligjore, Gjykata e Apelit Administrativ (Jashtë Sistemit Gjyqësor).
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2020-Shkolla e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
• Vendim i KPK-së Nr: 75 datë 08.11.2018 Subjekti i rivlerësimit: Znj. Miranda Nakaj, ndihmëse ligjore pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.
• Njoftim i IKP-së datë 28.12.2018 për mosankimin e vendimit nr. 75, datë 8.11.2018, të KPK-së Për subjektin e rivlerësimit znj. Miranda Nakaj
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,