Adrian Shega

Emër Mbiemër
Adrian Shega
Data e emërimit fillestar
2014-02-03
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
• (ish) këshilltar pranë Gjykatës së Lartë.
• Kandidat për magjistrat, i profilit gjyqtar.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
27.10.2020 e në vazhdim- Gjyqtare, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Korçë.
• Eksperiencë jashtë gjyqësorit
01.02.2014 -01.09.2017-Ndihmës, Gjykata e Lartë
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
01.07.2005 Cikli 4-vjeçar, Universiteti i Tiranës
2020 Shkolla e Magjistraturës
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
•Vendim i KPK-së Nr: 98 datë 11.01.2019 Subjekti i rivlerësimit: Z. Adrian Shega, (ish) këshilltar pranë Gjykatës së Lartë.
•Njoftim i IKP-së datë 25.02.2019 për mosankimin e vendimit nr. 98, datë 11.01.2019, të KPK-së Për subjektin e rivlerësimit z. Adrian Shega.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 Shumë mirë
2007-2009 Shumë mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,