Donika Prela

Emër Mbiemër
Donika Prela
Data e emërimit fillestar
2001-10-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë sipas Vendimit nr.269 të KLP datë 12.12.2019
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2001-2018- Prokurore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Durrës.
2004- Drejtuese e "Task Force kundër Krimit të Organizuar", Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës.
2017-2018- Drejtuese e Seksionit për hetimin e krimit ekonomiko-financiar dhe kibernetik.
Janar 2018-Maj 2018- Drejtuese e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2011-2012 Master Niveli Dytë në të " Drejtën Penale", Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.
1999-2002 Magjistrate/Prokurore, Shkolla e Magjistraturës, Tiranë.
1995-1999 Fakulteti i Drejtësisë, dega "Drejtësi", Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Qershor 2014- Trajnim me temë "Alternativat e dënimit pas reformës së sistemit të dënimeve".
Dhjetor 2014- Trajnim me temë "Drejtësia restauruese dhe ndërmjetësimi, fokusuar te të miturit".
Mars 2014- Trajnim me temë " Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut.
Janar 2015- Trajnim me temë "Akuzat e reja".
Maj 2015- Trajnim me temë "Trukimet në fushën sportive, probleme të hetimit dhe të gjykimit të këtyre çështjeve.
Prill 2016- Trajnim me temë "Trafikimi i qënieve njerëzore dhe dallimi me veprat e tjera penale.
Tetor 2016 Trajnim me temë " Kuadri ligjor mbi të drejtat e grupeve të margjinalizuara me fokus gratë dhe vajzat.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vendimi nr.103, datë 05.02.2019 i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit znj. Donika Prela
Ankim i Komisionerit Publik, Florian Ballhysa. kundër vendimit nr. 103, datë 05.02.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Donika Prela
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu, këtu, këtu, këtu, këtu, këtu,