Fatmira Luli

Emër Mbiemër
Fatmira Luli
Data e emërimit fillestar
2018-12-20
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtare e Këshillit të Lartë Gjyqësor.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- dhjetor 2018 - e aktualisht Anëtare e Këshillit të Lartë Gjyqësor.
- 2006 - dhjetor 2018 Avokate, Dhoma e Avokatisë Tiranë
- Shtator 1999 – shkurt 2006 Zv/Drejtore e Shkollës së Magjistraturës.
- Tetor 1998 e në vazhdim Pedagoge e të Drejtës Familjare në Shkollën e Magjistraturës.
- Shtator 1993-shtator 1999 Specialiste, Drejtoria e Inspektimit, Ministria e Drejtësise.
- Shtator 1989-shtator 1993 Gjyqtare në Gjykatën e rrethit Tiranë.
- Prill 1986-shtator 1989 Gjyqtare në Gjykatën e rrethit Krujë.
- Shtator 1985-mars 1986 Këshilltare Juridike, në Zyren e Ndihmës Juridike Kruje.


Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- Fakulteti Juridik, dega drejtësi, U. Tiranës, 1981 -1985, nota mesatare 9.2 (katër vjeçar, me kohë të plotë).
Punime Shkencore
- Autore e studimit dhe Eksperte ligjore në projektin “Për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore me objekt detyrimin ushqimor për fëmijët, organizuar nga Banka Botërore dhe Shërbimi Social Ndërkombëtar SSI, shtator-nëndor 2003.
- Bashkëautore e draft - ligjit “Për një shoqëri të barabartë gjinore”, mbështetur nga UNDP, shkurt 2003.
- Bashkëautore e botimit “Ligji për të gjithë”, inicuar nga SOROS-i dhe GTZ-ja, viti 2000.
- Autore e Udhëzuesit të “Ligjit të Familjes” inicuar nga GTZ-ja, viti 2000.
Kualifikime te veçanta
- Provime pasuniversitare, për të Drejtën Civile të Përgjithshme dhe Filozofi, 1990.
- Trajnim “Për hartimin e programit të luftës kundër korrupsinit dhe sekuestrimin e të ardhurave që burojne nga krimi”, organizuar nga Këshilli i Europës. Maj-Nëntor 2001 .
- Kurs Trajnimi, “Për gjyqtarë dhe prokurorë”, një mujor, organizuar nga UNICRI, ne Romë-Itali, shtatot-tetor 1998. - Kurs Trajnimi, “Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në Shqipëri“ organizuar nga Qendra Ndërkombëtare e Punës, ILO, në Tiranë, prill 1998. Diplomë e ILO-s.
- Kurs Trajnimi, “Për të drejtat e grave dhe femijëve“, organizuar nga ILO, në Torino-Itali, Gusht 1997.
- Trajnim i trajnereve “Gruaja në lidërship” organizuar nga PNUD-i, gjatë viti 2003. .
- Vizita studimore, në institucione të drejtesisë në: Strazburg, Burdo e Paris në France, Bremen e Shtuttgard në Gjermani, Stokholm në Suedi, Kopenhagen në Danimarke, në vitet 1995 e 1999-2000.

- Antare e grupit të punës për hartimin e Kodit të Familjes, organizuar nga Komisjoni i Çështjeve Kushtetuese dhe Ligjore të Kuvendit dhe UNICEF, prill-qeshor 2003.
- Eksperte dhe antare e grupit të punës të draft - ligjit “Për Organizimin dhe Funksionimin e Komitetit Shqiptar të birësimit”, mbështetur nga UNCEF, 2005.
- Eksperte ligjore në Seminarin e organizuar nga Shërbimi Social Ndërkombëtar SSI, me temë: “Mbrojtja e fëmijëve në birësimin ndërkombëtar”, nëndor 2002
- Referuese në Seminarin e organizuar nga SSI-ja, tema: “Legjislacioni shqiptar për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve”, nëndor 2002.
- Autore e Studimit, “Situata shqiptare e të miturve që u mungon familja e origjinës dhe birësimi”, korrik 2002. - Trajnuese në seminare, “Për edukimin ligjor dhe për të drejtat e fëmijëve dhe grave”, të organizuara nga Shoqatat Joqeveritare dhe Grupimi MILENIUM.
- Anëtare e grupit të punës në aktivitetin rajonal “Pako projekt”, në kuadrin e programit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, viti 2001.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,