Ilir Toska

Emër Mbiemër
Ilir Toska
Data e emërimit fillestar
2004-04-30
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 15.12.1992 - 31.3.2001, gjyqtar në Gjykatën e Shkallës së Parë Librazhd.
- 01.4.2001 - 01.02.2004, ndihmës ligjor në Gjykatën e Lartë.
- 01.02.2004 - 30.04.2007, Kryeinspektor i Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë.
- 30.04.2007 - 12.12.2018, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë.
- Dhjetor 2012 - Dhjetor 2016, anëtar i Kolegjit Zgjedhor pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.


Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- 1988 - 1992 - Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike, Dega Drejtësi, sistemi me shkeputje nga puna.
- 2010 - 2011 - Master i Nivelit te Dyte ne Shkenca Juridike me profil e drejta publike,
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut

- Kurs specializimi, ne 3 sesione, mbi kontratat nderkombetare, organizuar nga IDLI ne vitin 2000;
- Trajnim per trajner ne fushen kunder trafikut, organizuar nga Organizata Nderkombetare per Migracionin ne bashkëpunim me Universitetin e Londres Veriore, ne Korrik 2001;
- Trajnim per deklarimin e pasurive, organizuar nga USAID, ne Washington DC dhe Tallahassee, Florida, Shtetet e Bashkuara te Amerikes, ne Qershor 2004;
- Trajnim per transparencen ne gjykata ne Mbreterine e Bashkuar, organizuar nga USAID, ne Londer, Mbreteria e Bashkuar, ne Korrik 2004;
- Vizite studimore per vlerësimin e gjyqtareve ne Keshillin e Europes, organizuar nga Keshilli i Larte i Drejtesise se Shqiperise, ne Strasburg, France, ne vitin 2004;
- Vizite studimore per njohjen dhe marrjen e eksperiences prane Keshillit te Larte te Magjistratures Spanjolle, organizuar nga Keshilli i Larte i Drejtesise se Shqiperise, ne Madrid, Spanje, ne vitin 2005;
- Vizite studimore per inspektimin gjyqësor organizuar nga USAID, ne Madrid, Spanje, Nentor 2005;
- Vizite studimore per perspektiven evropiane te zhvillimit te sistemit te drejtesise ne vendet e ballkanit perëndimor, ne Berlin, Gjermani, ne vitin 2006;
- Vizite studimore per njohjen dhe marrjen e eksperiences prane Keshillit te Larte te Magjistratures Italiane, organizuar nga Keshilli i Larte i Drejtesise se Shqiperise, ne Rome, Itali, ne vitin 2006;
- Trajnime per ligjin zgjedhor, organizuar nga UNPD, ne 2013 dhe 2015;
- Trajnime ne fusha te ndryshme te te drejtes ne kuadër te trajnimit te detyruar vazhdues te organizuar nga Shkolla e Magjistratures, ne vijimesi.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vendim i KPK Nr: 26 Date 21.06.2018 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Ilir Toska, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Tiranë
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Ilir Toska
Dokumenta te tjera
  1. Provesverbal Mbi rezultatet e votimit per zgjedhjen e anëtarit(ëve) të Këshillit të Lartë Gjyqësor.
  2. Vendim i Komisionit të Votimit pranë Gjykatës së Lartë nr. 242, datë 12.12.2018
  3. Vendim i KPK Nr: 26 Date 21.06.2018
  4. Njoftim i IKP për mosankimin e vendimit nr. 26, datë 21.6.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ilir Toska
  5. Vendim i KLGJ-së Nr. 13, datë 18.01.2019 - Mbi Ngritjen dhe Përbërjen e Komisoneve të Përhershme të Këshillit të Lartë Gjyqësor
  6. Vendim i KLGJ-së Nr. 15, datë 22.01.2019 - Mbi Ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për Vlerësimin Etik dhe Profesional në Kuadër të Procesit të Rivlerësimit Kalimtar të Gjyqtarëve
  7. Vendim i KLGJ-së Nr. 171, datë 28.05.2020 - Për Përbërjen e Komisionit të Përkohshëm për Shqyrtimin e Ankimeve kundër Vendimeve të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për Arkivimin e Ankimit ose Pushimin e Hetimit ndaj një Gjyqtari
  8. Vendim i KLGJ-së Nr. 151, datë 06.05.2020 - Për Fillimin e Procedurës së Verifikimit të Kritereve Ligjore të Kandidimit për Gjyqtar në Gjykatën e Lartë, për Kandidatët nga Radhët e Gjyqtarëve, për Pozicionet e Lira të Shpallura me Vendimin Nr.82, datë 26.02.2020 dhe Vendimin Nr.85, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor
  9. Vendim i KLGJ-së Nr. 152, datë 06.05.2020 - Për Fillimin e Procedurës së Verifikimit të Kritereve Ligjore të Kandidimit për Gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për Pozicionin e Lirë të Shpallur me Vendimin Nr.88, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor
  10. Vendim i KLGJ-së Nr. 261, datë 13.11.2019 - Për Fillimin e Procedurës së Përzgjedhjes për Emërim në Gjykatën e Lartë Të Kandidatëve, nga Radhët e Juristëve të Spikatur, për Pozicionin e lirë të Shpallur me Vendimin Nr.110, datë 09.07.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,