Fuat Vjerdha

Emër Mbiemër
Fuat Vjerdha
Data e emërimit fillestar
1994-07-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Shkodër, Konfirmuar nga KPA datë 23.10.2020.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
17.01.2014 e aktualisht-Kryetar Gjykate, Gjykata e Apelit Shkodër.
19.07.2011-17.01.2014-Kryetar I komanduar, Gjykata e Apelit Shkodër.
01.04.2005-10.06.2019-Gjyqtar, Gjykata e Apelit Shkodër.
06.07.1995-01.04.2005-Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër.
• Z. Fuat Vjerdha me anë të Vendimit të KPK-së nr. 155 datë 10.06.2019 u shkarkua nga detyra si gjyqtar/kryetar në Gjykatën e Apelit Shkodër.
• Nga ana e Institucionit të Komisionerit Publik (IKP) nuk pati ankim për këtë Vendim të KPK-së.
• Vetë subjekti i rivlerësimit Z. Fuat Vjerdha në datën 17.09.2019 ka bërë Ankim pranë KPA-së kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 155, datë 10.06.2019 me qëllim: Ndryshimin e vendimit të KPK-së.
• Në datën 23.10.2020 KPA ndryshoi Vendimin nr. 155, datë 10.06.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Fuat Vjerdha dhe vendosi konfirmimin e tij në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Shkodër.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
29.03.1994-Kursi i plotë i përshpejtuar, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPA i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
-Certifikata trajnimi nga Shkolla e Magjistraturës.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 155 datë 10.06.2019
Subjekti i rivlerësimit: Z. Fuat Vjerdha, gjyqtar/kryetar në Gjykatën e Apelit Shkodër.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006-Shumë Mirë (Periodik).
2007-2009-Shumë Mirë (Periodik).
-Rivlerësim kalimtar i gjyqtarëve- Shkarkim.
-Rivlerësim kalimtar i Gjyqtarëve-Konfirmim.
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,