Eneida Civici

Emër Mbiemër
Eneida Civici
Data e emërimit fillestar
2015-12-14
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë (Dorëhequr), Procesi i rivlerësimit është ndërprerë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
14.12.2015- Anëtare e Këshillit të Lartë të Drejtësisë

• Znj. Eneida Civici aktualisht nuk e ushtron detyrën si gjyqtare pasi ka dhënë dorëheqjen.
• Me anë të vendimit të KPK-së nr.251 datë 09.03.2020 procesi i rivlerësimit për Znj. Eneida Civici është ndërprerë.
• Gjithashtu me anë të këtij vendimi Znj. Eneida Civici i është ndaluar emërimi si gjyqtar ose prokuror i çdo niveli, anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor ose i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektor i Lartë i Drejtësisë ose Prokuror i Përgjithshëm, për një periudhë 15-vjeçare.
• Për këtë vendim të KPK-së nuk ka ANKIM nga Institucioni i Komisionerëve Publikë.
• Nga ana e subjektit të rivlerësimit ka një Ankim në KPA kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 251, datë 09.03.2020 për shfuqizimin e pikës 2 të vendimit nr. 251 datë 09.03.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 251 datë 09.03.2020.
Subjekti i rivlerësimit: Znj. Eneida Civici, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor, Tiranë.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,