Marjana Shtjefni

Emër Mbiemër
Marjana Shtjefni
Data e emërimit fillestar
2002-10-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër (Dorëhequr), Procesi i rivlerësimit është ndërprerë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
01.10.2002 - 2019- prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër

• Znj. Marjana Shtjefni aktualisht nuk e ushtron detyrën si prokurore pasi ka dhënë dorëheqjen datë 19.12.2019.
• Me vendimin nr. 292, datë 26.12.2019, Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka vendosur të deklarojë mbarimin e statusit të magjistratit, për shkak të dorëheqjes, në datën 31.01.2020, të znj. Marjana Shtjefni, me funksion prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.
• Komisioni vërejti se u konfirmua vullneti i pavesuar i subjektit për dorëheqje, pasi znj. Marjana Shtjefni ka paraqitur dorëheqjen para Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe pasi ky Këshill ka vendosur mbarimin e statusit të magjistratit, subjekti nuk ka paraqitur ankim ndaj këtij vendimi.
• Kështu që KPK vendosi të deklarojë se procesi i rivlerësimit kalimtar për subjektin e rivlerësimit, znj. Marjana Shtjefni, është ndërprerë.
• Gjithashtu me anë të këtij vendimi Znj. Marjana Shtjefni i është ndaluar emërimi si gjyqtar ose prokuror i çdo niveli, anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor ose i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektor i Lartë i Drejtësisë ose Prokuror i Përgjithshëm, për një periudhë 15-vjeçare.
• Për këtë vendim të KPK-së nuk ka ANKIM nga Institucioni i Komisionerëve Publikë.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 248 datë 05.03.2020.
Subjekti i rivlerësimit: Znj. Marjana Shtjefni, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,