Tomor Skreli

Emër Mbiemër
Tomor Skreli
Data e emërimit fillestar
1998-07-19
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Gjirokastër (Dorëhequr), Procesi i rivlerësimit është ndërprerë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
gusht 1978 – dhjetor 1979- N/Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Lushnje
dhjetor 1979 – mars 1983- N/Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Tepelenë
mars 1983 – dhjetor 1995- prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjirokastër
korrik 1998 - 2019- gjyqtar në Gjykatën e Apelit Gjirokastër.

Këto të dhëna rreth eksperiencës janë marrë nga Vendimi i KPK-së

• Z. Tomor Skreli aktualisht nuk e ushtron detyrën si gjyqtar pasi ka dhënë dorëheqjen datë 02.12.2019.
• Komisioni vërejti se, konfirmohet vullneti i pavesuar i subjektit për dorëheqje, pasi Z. Tomor Skreli ka paraqitur dorëheqjen para Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe mbasi ky këshill ka vendosur mbarimin e statusit të magjistratit, subjekti nuk ka paraqitur ankim ndaj këtij vendimi, i cili ka marrë formë të prerë.
• Kështu që KPK vendosi të deklarojë se procesi i rivlerësimit kalimtar për subjektin e rivlerësimit, Z. Tomor Skreli, është ndërprerë.
• Gjithashtu me anë të këtij vendimi Z. Tomor Skreli i është ndaluar emërimi si gjyqtar ose prokuror i çdo niveli, anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor ose i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektor i Lartë i Drejtësisë ose Prokuror i Përgjithshëm, për një periudhë 15-vjeçare.
• Për këtë vendim të KPK-së nuk ka ANKIM nga Institucioni i Komisionerëve Publikë.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 240 datë 24.02.2020.
Subjekti i rivlerësimit: Z. Tomor Skreli, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Gjirokastër.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005 - 2006- Vlerësuar Shumë mirë
2007- 2009- Vlerësuar Shumë mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masë disiplinore.
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,