Marina Rraboshta

Emër Mbiemër
Marina Rraboshta
Data e emërimit fillestar
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Apelit Shkodër (Dorëhequr), Procesi i rivlerësimit është ndërprerë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• Znj. Marina Rraboshta aktualisht nuk e ushtron detyrën si gjyqtare pasi ka dhënë dorëheqjen.
• Me paraqitjen e kërkesës nga subjekti i rivlerësimit dhe me shkresën e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Komisioni është vënë në dijeni të dorëheqjes së subjektit të rivlerësimit, znj. Marina Rraboshta “nga funksionet e magjistratit” dhe të vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor për mbarimin e këtij statusi në datën 09.01.2020.
• KLGJ-ja me shkresën e datës 30.01.2020 ka përcjellë informacionin e marrë nga Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, sipas të cilit konfirmohet se subjekti i rivlerësimit, Znj. Marina Rraboshta, nuk ka paraqitur ankim kundër vendimit të KLGJ-së datë 09.01.2020, “Për mbarimin e statusit të magjistratit”.
• Kështu që KPK vendosi të deklarojë se procesi i rivlerësimit kalimtar për subjektin e rivlerësimit, Znj. Marina Rraboshta, është ndërprerë.
• Gjithashtu me anë të këtij vendimi Znj. Marina Rraboshta i është ndaluar emërimi si gjyqtar ose prokuror i çdo niveli, anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor ose i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektor i Lartë i Drejtësisë ose Prokuror i Përgjithshëm, për një periudhë 15-vjeçare.
• Për këtë vendim të KPK-së nuk ka ANKIM nga Institucioni i Komisionerëve Publikë.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr.236 datë 06.02.2020.
Subjekti i rivlerësimit: Znj. Marina Rraboshta, gjyqtare në Gjykatën e Apelit Shkodër.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005 - 2006- Vlerësuar Shumë mirë
2007- 2009- Vlerësuar Shumë mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masë disiplinore.
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,