Marçela Shehu

Emër Mbiemër
Marçela Shehu
Data e emërimit fillestar
2006-10-04
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtare e Këshillit të Lartë Gjyqësor
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• nëntor 2006 – nëntor 2007, Gjykata e Rrethit Gjyqsor, Tiranë, Stazh Profesional, Gjyqtare,
• nëntor 2007 – dhjetor 2018, Gjykata e Rrethit Gjyqsor, Kurbin. Gjyqtare,
• dhjetor 2018 – e në vazhdim, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Tiranë, Anëtare e KLGJ-së,


Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 1999 – 2003 -Titulli Juriste, Fakulteti i Drejtësisë, UT.
• 2004 – 2007, Shkolla e Magjistraturës, Magjistrate Tiranë.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i i KPK Nr: 20 Data e vendimit: 04.06.2018 .
Subjekti i rivlerësimit: Znj. Marçela Shehu, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Marçela Shehu
Dokumenta te tjera
  1. Provesverbal Mbi rezultatet e votimit per zgjedhjen e anëtarit(ëve) të Këshillit të Lartë Gjyqësor.
  2. Vendim i Komisionit të Votimit pranë Gjykatës së Lartë nr. 242, datë 12.12.2018
  3. Vendimi i KPK Nr: 20 date 04.06.2018
  4. Vendim i KLGJ-së Nr. 13, datë 18.01.2019 - Mbi Ngritjen dhe Përbërjen e Komisoneve të Përhershme të Këshillit të Lartë Gjyqësor
  5. Vendim i KLGJ-së Nr. 66, datë 06.02.2020 - Për Përbërjen e Komisionit të Përkohshëm për Verifikimin e Plotësimit të Kritereve Ligjore të Pranimit në Provimin e Pranimit në Shkollën e Magjistraturës, për Vitin Akademik 2020- 2021, të Kandidatëve për Këshilltarë dhe Ndihmës Ligjorë
  6. Vendim i KLGJ-së Nr. 318, datë 19.12.2019 - Për Ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për Hartimin e Rregullores së Brendshme të Këshillit të Lartë Gjyqësor
  7. Vendim i KLGJ-së Nr. 151, datë 06.05.2020 - Për Fillimin e Procedurës së Verifikimit të Kritereve Ligjore të Kandidimit për Gjyqtar në Gjykatën e Lartë, për Kandidatët nga Radhët e Gjyqtarëve, për Pozicionet e Lira të Shpallura me Vendimin Nr.82, datë 26.02.2020 dhe Vendimin Nr.85, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor
  8. Vendim i KLGJ-së Nr. 152, datë 06.05.2020 - Për Fillimin e Procedurës së Verifikimit të Kritereve Ligjore të Kandidimit për Gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për Pozicionin e Lirë të Shpallur me Vendimin Nr.88, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,