Liljana Sulollari (Baku)

Emër Mbiemër
Liljana Sulollari (Baku)
Data e emërimit fillestar
2004-02-22
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krime të Rënda (Dorëhequr), Procesi i rivlerësimit është ndërprerë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
22.02.2004- gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krime të Rënda

• Znj. Liljana Sulollari (Baku) aktualisht nuk e ushtron detyrën si gjyqtare pasi ka dhënë dorëheqjen.
• Në datën 10.12.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor njoftoi Komisionin se në seancën plenare të datës 10.12.2019 ka vendosur të miratojë kërkesën për dorëheqje të znj. Liljana Sulollari (Baku), duke deklaruar mbarimin e statusit të subjektit të rivlerësimit si magjistrate pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda.
• Me vendimin e datës 10.12.2019, Këshilli Lartë Gjyqësor ka vendosur:
(i) deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për znj. Liljana Sulollari (Baku), gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, për shkak të dorëheqjes së motivuar të saj nga ky status;
(ii) efektet e këtij urdhërimi fillojnë në datën 16.12.2019;
(iii) përjashtimin e menjëhershëm të gjyqtares Liljana Sulollari (Baku) nga procedurat e ndarjes me short të çështjeve gjyqësore në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krime të Rënda;
• Në datë 13.12.2019, subjekti i rivlerësimit, me anë të postës elektronike, referuar vendimit të KLGJ-së, kërkoi ndërprerjen e procesit të rivlerësimit kalimtar, bazuar në nenin G të Aneksit të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në nenin 57 të ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në nenin 65/3 të ligjit nr. 96/2016.
• KLGJ-ja paraqiti informacionin e marrë nga Gjykata Administrative e Apelit Tiranë − sipas të cilit konfirmohet se subjekti i rivlerësimit, Znj. Liljana Sulollari (Baku), nuk ka paraqitur ankim kundër vendimit ë KLGJ-së “Për mbarimin e statusit të magjistratit”.
• Kështu që KPK vendosi të deklarojë se procesi i rivlerësimit kalimtar për subjektin e rivlerësimit, Znj. Liljana Sulollari (Baku), është ndërprerë.
• Gjithashtu me anë të këtij vendimi Znj. Liljana Sulollari (Baku) i është ndaluar emërimi si gjyqtar ose prokuror i çdo niveli, anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor ose i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektor i Lartë i Drejtësisë ose Prokuror i Përgjithshëm, për një periudhë 15-vjeçare.
• Për këtë vendim të KPK-së nuk ka ANKIM nga Institucioni i Komisionerëve Publikë.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr.232 datë 31.01.2020.
Subjekti i rivlerësimit: Znj. Liljana Sulollari (Baku), gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krime të Rënda.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,