Medi Bici

Emër Mbiemër
Medi Bici
Data e emërimit fillestar
1994-04-25
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 1993 - 1994 - nd/gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
• 1994 - 2004 gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë,
• 2004-2010 gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda.
• 25.05.2010 - 12.12.2018 - Anëtar i Gjykatës së Lartë
• 12.12.2018 – e ne vazhdim - Anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor, për një mandat tre vjeçar.
• Janar-Dhjetor 2019 - Anëtar zëvendësues në Këshillin e Emërimeve në Drejtësi.


Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 1994 – diplomuar ne Fakultetin e Drejtësisë të Univeristetit të Tiranës
• Më pas ka kryer edhe dy studime pasuniversitare, njërin prej të cilëve e ka përfunduar me medalje ari.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK Nr: 54 Data e vendimit: 31.07.2018 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Medi Bici, gjyqtar në Gjykatën e Lartë, Tiranë.
Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 19.09.2018.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Medi Bici
Dokumenta te tjera
 1. Provesverbal Mbi rezultatet e votimit per zgjedhjen e anëtarit(ëve) të Këshillit të Lartë Gjyqësor.
 2. Vendim i Komisionit të Votimit pranë Gjykatës së Lartë nr. 242, datë 12.12.2018
 3. Vendim i KPK Nr: 54 Data e vendimit: 31.07.2018
 4. Rezultatet e Shortit për Zgjedhjen e Anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (të Përkohshëm) – 7 dhjetor 2018.
 5. Vendim i KLGJ-së Nr. 179, datë 26.09.2019 "Për Caktimin e një Anëtari në Komisionin për Mbrojtjen e Gjyqtarëve ngritur pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor"
 6. Vendim i KLGJ-së Nr. 13, datë 18.01.2019 - Mbi Ngritjen dhe Përbërjen e Komisoneve të Përhershme të Këshillit të Lartë Gjyqësor
 7. Vendim i KLGJ-së Nr. 15, datë 22.01.2019 - Mbi Ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për Vlerësimin Etik dhe Profesional në Kuadër të Procesit të Rivlerësimit Kalimtar të Gjyqtarëve
 8. Vendim i KLGJ-së Nr. 53, datë 27.03.2019 - Për Caktimin e Anëtarëve Zëvendësues në Komisionin e Përkohshëm për Shqyrtimin e Ankimeve Kundër Vendimeve të Kryeinspektorit të Ish Këshillit të Lartë të Drejtësisë, për Arkivimin e Ankesës ose Pushimin e Hetimit ndaj një Gjyqtari
 9. Vendim i KLGJ-së Nr. 59, datë 24.04.2019 - Për Ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për Vlerësimin e Statusit Individual dhe Karrierën e Inspektorëve të Ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë
 10. Vendim i KLGJ-së Nr. 317, datë 19.12.2019 - Për Ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për Hartimin e një plani Veprimesh Lidhur me Reduktimin e Çështjeve të Prapambetura dhe Rritjen e Efikasitetit në Gjykatën e Lartë
 11. Vendim i KLGJ-së Nr. 318, datë 19.12.2019 - Për Ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për Hartimin e Rregullores së Brendshme të Këshillit të Lartë Gjyqësor
 12. Rezultatet e shortit për zgjedhjen e anëtarëve të KED (të përkohshëm) - 07.12.2018
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,